Pozemky

Formuláře:
Aktuální nabídka pozemků ve vlastnictví města k pronájmu, pachtu, výpůjčce, prodeji, směně a právu provést stavbu:
 • pdf Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zřízení zástavního práva k nebytovým prostorům č. 2009/1353/SMM, ve znění Dodatku č. 1 (pdf, 406 KB)
  Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zřízení zástavního práva k nebytovým prostorům č. 2009/1353/SMM ze dne 06.01.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.04.2015, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (zástavní věřitel), společností MANAG správní, a.s., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, IČ 276 98 131 (zástavce) a společností MANAG development, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 023 02 926 (dlužník zajištěné pohledávky), spočívajícího ve změně subjektů ze společnosti MANAG správní, a.s., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, IČ 276 98 131, nově na společnost MANAG invest, a.s., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, IČ 276 98 131, ve změně čl. I. Zajišťovaná pohledávka v odst. I.3., a to ve změně termínu dokončení stavby s odkazem na kupní smlouvu z původního nejdéle do 10 let od podpisu kupní smlouvy, nově na termín nejpozději do 30.06.2022, ve zúžení závazku o vybudování malé okružní křižovatky a úpravy křižovatek a doplnění podmínky vybudování dětského hřiště.
 • pdf Uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2009/1357/SMM, ve znění Dodatku č. 1 (pdf, 385 KB)
  Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2009/1357/SMM ze dne 06.01.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.03.2017, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností MANAG development, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 023 02 926, spočívajícího ve změně čl. VI. Práva a povinnosti smluvních stran v odst. 1., a to ve zúžení závazku o vybudování malé okružní křižovatky a úpravy křižovatek, doplnění podmínky vybudování dětského hřiště a v prodloužení původní lhůty 10 let od podpisu kupní smlouvy, a to do doby do 30.06.2022, dále ve změně čl. VII. Ostatní ustanovení v odst. 2., a to ve zúžení závazku o vybudování malé okružní křižovatky a úpravy křižovatek, doplnění podmínky vybudování dětského hřiště a v prodloužení původní lhůty 10 let ode dne podpisu kupní smlouvy, a to do doby do 30.06.2022.
 • pdf Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 2016/0670/SMM (pdf, 494 KB)
  Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 2016/0670/SMM ze dne 16.11.2016, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností MANAG development, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 023 02 926, spočívajícího v doplnění Přílohy č. 3 v Článku II. v odst. 1., dále v prodloužení termínů uvedených v Článku III. v odst. 5., a to z termínu nejpozději do 31.12.2019 (dokončení stavby), na termín nejpozději do 30.06.2022 a z termínu nejpozději do 31.10.2018 (nabytí právní moci stavebního povolení), na termín nejpozději do 31.12.2020, a v prodloužení doby určité uvedené v Článku III. v odst. 7., a to z doby určité do 31.12.2019 (právo stavebníka provést stavbu) na dobu určitou do 30.06.2022.
 • pdf Výpůjčka částí pozemku p. č. 544/206 v k.ú. Uherské Hradiště (pdf, 429 KB)
  Jedná se o výpůjčku částí pozemku p. č. 544/206 o výměře cca 288 m2 a o výměře cca 54 m2 v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Pronájem částí pozemků v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem (pdf, 586 KB)
  Jedná se o pronájem částí pozemků p. č. 653/1 o výměře cca 6,5 m2, p. č. 653/17 o výměře cca 94,9 m2, p. č. 653/20 o výměře cca 22,9 m2 a p. č. 1581 o výměře cca 143,5 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vybudování 5 veřejných parkovacích míst na částech pozemků p. č. 653/1, p. č. 653/17, p. č. 653/20 a p. č. 1581, vše v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Výpůjčka části pozemku p. č. 536/1 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště (pdf, 446 KB)
  Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 536/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště.
 • pdf Pronájem části pozemku p. č. 536/7 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště (pdf, 383 KB)
    Jedná se o pronájem části pozemku p. č. 536/7 o výměře cca 99 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště.
 • pdf Převod stavby splaškové kanalizace včetně šachet v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště (pdf, 611 KB)
  Jedná se o převod stavby splaškové kanalizace umístěné na částech pozemků p. č. 65/5 v délce cca 154,5 bm, p. č. 1685/2 v délce cca 19 bm, p. č. 979/9 v délce cca 16,6 bm, p. č. 979/10 v délce cca 14 bm, p. č. 979/11 v délce cca 8,5 bm, p. č. 979/12 v délce cca 7,7 bm, p. č. 979/13 v délce cca 7,3 bm   a p. č. 979/14 v délce cca 14 bm, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště včetně 6 ks šachet umístěných na částech pozemku p. č. 65/5, 1 ks šachty umístěné na části pozemku p. č. 979/9, 1 ks šachty umístěné na části pozemku p. č. 979/14 a 1 ks šachty umístěné na části pozemku p. č. 979/10, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, vybudované v rámci akce „Jarošov – odkanalizování ul. Před Branou“.
 • pdf Pronájem pozemku p. č. 670 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště (pdf, 440 KB)
  Jedná se o pronájem pozemku p. č. 670 o celkové výměře 169 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště s výší nájmu 5 Kč/m2/rok.