Přestavba silničního vozidla

4. Základní informace k životní situaci
Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.
Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují:
 • změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,
 • změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
 • změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
 • změna kategorie vozidla.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba, resp. vlastník nebo provozovatel silničního vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití.
Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.
Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.
 
O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.
 
Při přestavbě vozidla lze změnit nebo upravit pouze jednu podstatnou část mechanismu nebo konstrukci silničního vozidla; jiné podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla již nesmí být touto, ani žádnou následnou přestavbou změněny.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Podáním písemné žádosti (včetně všech požadovaných náležitostí) u příslušného úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel (za železničním podjezdem, u nemocnice). 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219a, přepážky č. 1 a 5

Petr Škopík tel. 572 525 572

Úřední hodiny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 12.00

Objednat se lze přes rezervační systém.  


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žádost o povolení přestavby silničního vozidla nebo hromadné přestavby typu silničního vozidla musí obsahovat:

 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • druh a kategorii silničního vozidla,
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

Žádost musí být doložena těmito doklady:

 • podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
 • technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 • technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o povolení přestavby technické způsobilosti vozidla. Formulář je k dispozici na odloučeném pracovišti MěÚ Uherské Hradiště, Revoluční 1023 nebo na webových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Schválení tech. způsobilosti po přestavbě a schválení výcvikového vozidla v AŠ – 1 000 Kč. Schválení technické způsobilosti po přestavbě na LPG – 500 Kč. Poplatky se hradí v hotovosti přímo na přepážce. 

Výše správních poplatků je upravena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 27).


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů ode dne podání žádosti, ve zvláště složitých a odůvodněných případech až 60 dní.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky. Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvo dopravy.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.


21. Nejčastější dotazy

Přestavba vozidla z nákladního vozidla kat. N1 na osoní automobil kat. M1.


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Podáním žádosti o povolení přestavby.


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.


26. Kontaktní osoba

Petr Škopík tel. 572 525 572, e-mail: petr.skopik@mesto-uh.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.03.2015


28. Popis byl naposledy aktualizován

02.05.2018


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle občanského zákoníku.


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Petr Škopík

T: 572 525 572
E: Petr.Skopik@mesto-uh_cz