Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

4. Základní informace k životní situaci

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Účastníci řízení:

  1. obviněný z přestupku
  2. poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

K projednání přestupku je místně příslušný správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.
Místně příslušný správní orgán může k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit věc i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.
Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnácti let věku. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Přestupky se projednávají z úřední povinnosti.
Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.
Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů.
Požádá-li o to oznamovatel, vyrozumí jej správní orgán do třiceti dnů od oznámení o učiněných opatřeních.
Přestupky podle § 125c odst. 1 písm. h) zákona o silničním provozu spáchané mezi blízkými osobami se projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Za přestupek lze uložit tyto sankce:

  • napomenutí,
  • pokutu,
  • zákaz činnosti,
  • propadnutí věci.

Občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j) zákona o přestupcích se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku ve výši 1 000 Kč.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení přestupkových řízení
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 13.00

Neúřední dny:

Út 8.00 - 14.00
Čt 8.00 - 14.00

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Občanský průkaz, popř. jiný doklad totožnosti, v případě vlastnictví řidičský průkaz


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů.
Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie. Běh lhůty pro projednání přestupku podle odstavce 1 se přerušuje zahájením řízení o přestupku, jakož i vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu o uložení pokuty, přerušuje se běh lhůty jeho doručením.
Přerušením běhu lhůty pro projednání přestupku podle odstavce 1 začíná běh nové lhůty pro projednání přestupku; přestupek však nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky.
Do běhu lhůty podle odstavců 1 až 3 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí 
Proti výroku rozhodnutí o přestupku se může odvolat v plném rozsahu jen obviněný z přestupku, a jde-li o mladistvého, v jeho prospěch i jeho zákonný zástupce a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.
Poškozený se může odvolat jen ve věci náhrady škody.
Vlastník zabrané věci se může odvolat jen proti té části rozhodnutí, ve které se vyslovuje zabrání věci.
Odvolání proti rozhodnutí podává účastník řízení /nebo jeho zákonný zástupce, orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí/ u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Doručování písemnosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Byla-li uložena sankce za přestupek a povinnost náhrady nákladů řízení, je ve výroku rozhodnutí o přestupku určena lhůta splatnosti. Úhradu je možné provést buď bankovním převodem pod přiděleným variabilním symbolem, poštovní poukázkou typu A nebo hotově v pokladně Městského úřadu Uherské Hradiště. V případě nesplnění povinnosti jsou dlužné částky vymáhány.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení přestupkových řízení
vedoucí oddělení:


26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Procházková
Referentka
Telefon: 572 525 571 Email:

Mgr. Petra Galušková DiS
Referentka
Telefon: 572 525 556 Email:

Mgr. Miroslav Polanský
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 557 Email:

RNDr. Pavel Urbančík
Referent
Telefon: 572 525 568 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17.06.2020


28. Popis byl naposledy aktualizován

17.06.2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu