Přihlášení k trvalému pobytu, zrušení trvalého pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Přihlášení občanů ČR (dále jen "občan") k trvalému pobytu v obci Uherské Hradiště a částech Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady a Míkovice. 

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel a kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníku nemovitosti.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci přihlášení k trvalému pobytu je oprávněn jednat občan, který se přihlašuje, popř. jeho zákonný zástupce, pokud jde o občana mladšího 15 let.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan osobně na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek
  • předložit občanský průkaz
  • doložit vlastnictví nebo oprávněnost užívání bytu nebo domu  

Poté ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu občana  a vydá mu potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
Potvrzení o změně místa trvalého pobytu je nutno nosit spolu s občanským průkazem do doby vyhotovení nového občanského průkazu.
O nový občanský průkaz je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Osoba, která se chce přihlásit k trvalému pobytu, vyplní na ohlašovně "Přihlašovací lístek", předloží požadované doklady a zaplatí správní poplatek.  


8. Na které instituci životní situaci řešit

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně obecního, příp. městského úřadu v místě nového trvalého pobytu. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních  správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • občanský průkaz
  • výpis z katastru nemovitostí (LV) nebo kupní smlouvu označenou vkladem práva do katastru  nemovitostí, pokud jde o osobu, která je vlastníkem nemovitosti
  • nájemní smlouvu, pokud jde o osobu, která je nájemcem nemovitosti  

V případě, že osoba, která se chce přihlásit k trvalému pobytu, není vlastníkem nebo nájemce nemovitosti, je při přihlášení k trvalému pobytu nutná přítomnost tohoto vlastníka nebo nájemce. Vlastník nebo nájemce do Přihlašovacího lístku potvrdí souhlas s přihlášením. Odhlášení z původního místa trvalého pobytu zajistí ohlašovna v místě přihlášení k novému trvalému pobytu.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Přihlašovací lístek – je k dispozici na kterékoli ohlašovně. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatek za přihlášení k trvalému pobytu je 50 Kč. Správní poplatek se hradí na ohlašovně. 
Od správního poplatku jsou osvobozeny občané mladší 15 let. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žadatel je přihlášen k trvalému pobytu na novou adresu ihned. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V případě, že osoba, která se chce přihlásit k trvalému pobytu, není vlastníkem nebo nájemce nemovitosti, je při přihlášení k trvalému pobytu nutná přítomnost tohoto vlastníka nebo nájemce. Vlastník nebo nájemce do Přihlašovacího lístku potvrdí souhlas s přihlášením.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zjistí-li se při přihlášení k trvalému pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění a stanoví lhůtu. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel uvést též údaj o adrese, na kterou mu mají být písemnosti doručovány, tzv. doručovací adresa.
Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení občan nahlásí na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu. Jedná se o bezplatnou službu.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Ukončení trvalého pobytu na území ČR
Pokud se občan rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.
Toto sdělení musí být podepsáno občanem před zaměstnancem ohlašovny nebo podpis občana na tomto sdělení musí být úředně ověřen. (Elektronické sdělení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem nebo dodáno prostřednictvím datové schránky.) 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

  • byl-li proveden zápis údaje o trvalém pobytu na základě neplatných, pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností
  • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn, zanikl nebo je nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení
  • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo vymezené části objektu nebo na návrh oprávněné osoby (např. pronajímatel bytu, provozovatel ubytovacího zařízení). Navrhovatel je v tomto případě povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je k dispozici na ohlašovně nebo na webových stránkách města.


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik,evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Michaela Matoušková
Referentka
Telefon: 572 525 814 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014


28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz