Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - ojeté silniční vozidlo, dovezené z jiného členského státu Evropské unie

4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká silničního vozidla dovezeného z jiného členského státu Evropské unie na území České republiky a jeho registrace v České republice.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba, která bude zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla, popř. na základě společné žádosti - vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.
Zmocněnec předkládá plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Splnění všech požadovaných náležitostí v souladu s § 6 a § 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) v místě aktuálního pobytu nebo sídla provozovatele.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městské úřadu Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel (za železničním podjezdem, u nemocnice). 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště,
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b
přepážky č. 2 – 5, telefonní čísla 572 525 573-7, fax: 572 525 595.  

Úřední hodiny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 12.00

Objednat se lze přes rezervační systém.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Pro zaregistrování vozidla do registru je nutné vyplnit formulář "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" (formát A3 přeložený napůl, nelze použít např. 2 formáty A4 k sobě sepnuté). Formuláře jsou k dispozici na odloučeném pracovišti MÚ Uherské Hradiště, Revoluční 1023 nebo na na webových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
Správní poplatek za zápis do registru silničních vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, činí 800 Kč (pol. 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Poplatek je třeba uhradit při podání žádosti nebo později, vždy však před provedením registrace.
 
Dále se platí - u silničních vozidel kategorie M1 nebo N1, které neplní alespoň emisní normu EURO 3, poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (§ 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu) nebo leasingová společnost.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využívat
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.219) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel


26. Kontaktní osoba

Ing. Libor Navrátil
Referent
Telefon: 572 525 572 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.09.2021


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle Občanského zákoníku č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů, hlava třetí.


Kontakty na odpovědnou osobu