Přijetí dítěte do základní školy

4. Základní informace k životní situaci

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku v kalendářním roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku na základní škole, která je ve školském obvodu (spádová škola), v němž má žák místo trvalého pobytu. Dítě může být přijato i na jinou než spádovou školu. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

V den zápisu navštíví zákonný zástupce spolu s dítětem příslušnou základní školu. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

O přijímání dětí do základní školy rozhoduje ředitel příspěvkové organizace. Základní škola, odborný lékař, školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum).  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Na příslušné základní škole s ředitelem školy. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Rodný list dítěte.
OP zákonného zástupce.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Potřebné formuláře jsou vydávány u zápisu na příslušné základní škole. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.   


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Situace vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou.  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Přijímání dětí do základní školy stanovuje § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  • Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ředitele příslušné základní školy. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nepřihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky se postupuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (podle § 31 lze uložit pokutu až do výše 3 000 Kč), v platném znění.  


21. Nejčastější dotazy 

Přestup dítěte do jiné základní školy.
Vyřizuje zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, nejlépe ústním jednáním.


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Odklad povinné školní docházky. 


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury, školství a sportu města Uherského Hradiště. 


26. Kontaktní osoba

Ing. Petra Křiváčková, tel. 572 525 603, email: petra.krivackova@mesto-uh_cz    


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Případné bližší informace v jednotlivých základních školách.


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz