Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

4. Základní informace k životní situaci

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však      pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Přijmout dítě do mateřské školy lze na základě přihlášky k předškolnímu vzdělávání k 1. 9. daného roku, nebo v průběhu školního roku podle potřeb rodičů.
Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání lze stanovit zkušební pobyt v mateřské škole.
Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout přímo v mateřské škole, ve které má zájem o umístění dítěte. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Návštěvou příslušné mateřské školy a podáním vyplněné žádosti, příp. dalších potřebných dokladů. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel příspěvkové organizace.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

V určený termín podávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání s ředitelem příslušné mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte je v pravomoci ředitele mateřské školy, do které žádáte dítě umístit. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  • Vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost.
  • OP zákonného zástupce.
  • Rodný list dítěte.
  • U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od ředitelky mateřské školy v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v dané mateřské škole. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
  • Úplata za předškolní vzdělávání.
  • Stravné.
  • Poplatky se platí v příslušné mateřské škole. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí ve věci přijetí dítěte je vydáno ředitelem mateřské školy do 30 dnů od podání žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Situace vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou.  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Přijímání dětí do mateřské školy stanovuje § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 


18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ředitele příslušné školy. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Zkušební pobyt v mateřské škole.

  • Při přijímání dítěte je možné stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. Tuto dobu stanovuje ředitel mateřské školy. 

Přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

  • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě z kapacitních důvodů do mateřské školy přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy (prostřednictvím Odboru školství).

22. Další informace

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).
Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury, školství a sportu města Uherského Hradiště. 


26. Kontaktní osoba

Ing. Petra Křiváčková, tel. 572 525 603, email: petra.krivackova@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25.05.2020


28. Popis byl naposledy aktualizován

25.05.2020 


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Případné bližší informace v jednotlivých mateřských školách.

 


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz