Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 j základní strategický dokument města, který definuje směry jeho rozvoje do roku 2030.

 

pdf.png Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030, soubor typu pdf, (1,15 MB)

 

Dokument obsahuje:

  1. Analytickou část, která je hlavním zdrojem informací o řešeném území. Analytická část je složena z Profilu města, který hodnotí socioekonomický vývoj města  a SWOT analýzy, tzn. přehledu silných a slabých stránek města a vnějších faktorů jehop dalšího rozvoje (příležitosti a hrozby). 
  2. Návrhovou část, se strategickou vizí města rozdělenou do 4 rozvojových oblastí, definuje realizační cíle, konkrétní opatření a aktivity.

Proces tvorby Programu rozvoje města pod vedením Řídící skupiny pro tvorbu PRM koordinoval Realizační tým, návrhovou část PRM formulovaly Pracovní skupiny založené pro jednotlivé rozvojové oblasti.

Program byl zpracováván v průběhu let 2016 až 2017. Analytickou část zpracovával Realizační tým od ledna do července 2016. V květnu 2016 proběhlo veřejné fórum občanů města, jehož výsledky byly využity jako jedno z východisek pro formulaci cílů a aktivit. V průběhu května 2016 byli osloveni podnikatelé a neziskové organizace s žádostí o vyjádření svých potřeb ve vztahu k rozvoji města. Analytickou část v srpnu 2016 projednala a schválila Řídící skupina, která pověřila Realizační tým sestavením a svoláním Pracovních skupin k práci na návrhové části PRM.V prosinci 2016 facilitoval ředitel společnosti GaREP první kolo jednání Pracovních skupin, na přelomu března a dubna 2017 se Pracovní skupiny sešly na druhém jednání. Výstupy z jednání Pracovních skupin v podobě konceptu návrhové části PRM projednala a schválila 20. srpna 2017 Řídící skupina a uložila Realizačnímu týmu projednání návrhu PRM v orgánech města.

 

 


Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz