Program rozvoje města

Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ DO ROKU 2030 představuje strategický rámec rozvoje města v uvedeném časovém horizontu. Formuluje rozvojovou vizi města, definuje základní směry rozvoje, realizační cíle a konkrétní opatření a aktivity. Dokument se skládá z PROFILU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a NÁVRHOVÉ ČÁSTI (vize, rozvojové oblasti, realizační cíle, opatření a aktivity).

 

Dlouhodobý výhled Akčního plánu Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 - aktualizace 2023

Dlouhodobý výhled Akčního plánu do roku 2030 rozpracovává cíle „Programu rozvoje města“ do úrovně konkrétních opatření, záměrů a projektů. Dokument podává přehled v tuto chvíli všech známých opatření, záměrů a projektů, které naplňují cíle Programu rozvoje města, uvádí předběžné indikativní odhady nákladů na jejich realizaci a případně specifikuje možnosti získání dotací pro jejich realizaci. Dokument schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště 12. června 2023 jako pracovní podklad pro tvorbu finančních plánů města.