Rada města doporučila využít jako palivo pro teplárnu v Mařaticích zemní plyn a komunální odpad

Foto teplarna CTZ.jpg Rada města Uherské Hradiště na svém jednání dne 15. listopadu doporučila, aby zastupitelstvo města schválilo pro modernizaci teplárny v městské části Mařatice variantu využívající kombinaci technologií na zemní plyn a na energetické využití komunálního odpadu (ZEVO). Doporučená varianta obsahuje výstavbu tří kotlů a dvou kogeneračních jednotek na zemní plyn a ZEVO s kapacitou 15 000 tun odpadu ročně. O výsledné variantě bude rozhodovat Zastupitelstvo města Uherské Hradiště v pondělí 29. listopadu.

Doporučená varianta má zajistit nejvýhodnější cenu tepla pro odběratele CTZ. Zároveň však umožní městu likvidovat komunální odpad v souladu s novou odpadovou legislativou a s velkou pravděpodobností i s nejnižšími možnými náklady, což se dotýká všech obyvatel města.

Rada města vybírala ze čtyř variant schválených zastupitelstvem města 14. 6. 2021, z nichž dvě obsahovaly výstavbu kotlů a kogeneračních jednotek na zemní plyn a dvě využití těchto technologií v kombinaci se ZEVO o různé kapacitě (12 nebo 15 tisíc tun odpadu ročně). Vzhledem k tomu, že všechny varianty vyhověly požadavku na razantní snížení současných dopadů provozu teplárny na životní prostředí, považuje rada města za rozhodující kritérium ekonomickou udržitelnost vybrané varianty.

Vybranou variantu vyhodnotila jako nejvýhodnější již v červnu tohoto roku studie, jejímiž autory jsou odborníci z Ústavu procesního inženýrství VUT Brno. Výhodnost varianty, která není závislá pouze na zemním plynu, prokázal následný extrémní růst ceny plynu v druhé polovině tohoto roku. Zatímco rozdíl v ceně tepla mezi vítěznou variantou a variantou čistě plynovou činil ve studii VUT 17 Kč na jeden GJ tepla, při současné ceně plynu (počítáno s hodnotou 1228 Kč/MWh Kč za MWh) činí tento rozdíl 130 Kč za GJ, přičemž průměrná spotřeba rodiny v bytě 3 + kk činí 20 GJ ročně.

O schválení konečné varianty bude rozhodovat valná hromada společnosti CTZ s.r.o., která teplárnu provozuje a která je společným podnikem města a společnosti MVV Energie CZ a.s. Jako podmínku schválení doporučené varianty rada města stanovila přihlášení ZEVO po jeho dokončení do jurisdikce zákona č. 76/2002 o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). To znamená, že výstavba a provoz ZEVO by podléhaly nepřísnějším požadavkům tohoto zákona na bezpečnost provozu a na ochranu životního prostředí. Přihlásit ZEVO do IPPC bylo zásadním požadavkem zástupců sdružení Čisté Hradiště a řady zastupitelů města.

V rámci diskuzí o variantách modernizace teplárny s veřejností a odborníky představil zástupce společnosti Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, Ing. Libor Obal, rozptylovou studii hodnotící budoucí vliv ZEVO v areálu teplárny v Mařaticích na životní prostředí.  Jejím výsledkem je konstatování, že vliv emisí škodlivých látek z provozu ZEVO na jejich obsah v ovzduší v Uherském Hradišti by byl nepostřehnutelný a vliv na zdraví lidí zanedbatelný.

Ve stejných diskuzích potvrdily zástupkyně Zlínského kraje, že možnost výstavby ZEVO v Uherském Hradišti odpovídá krajské koncepci nakládání s dále již nerecyklovatelným komunálním odpadem a že kraj nepočítá s výstavbou centrální spalovny komunálního odpadu. 

V současné době se v teplárně v Mařaticích používá jako palivo hnědouhelných prach. Cílem změny paliva v teplárně je zejména zamezení prašnosti skládky uhlí, snížení emisí z teplárny a řešení odpadového hospodářství v Uherském Hradišti. Přechod na jiné palivo by měl zajistit dlouhodobě stabilní ceny tepla a minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů.

-JP-