Reklamy ve veřejném prostoru

„Vizuální smog“ je dnes už globálním problémem většiny měst po celém světě. Mnohým obcím se daří povznášet tuto nedílnou součást veřejného prostoru na kvalitativně vysokou úroveň.

logo_smog.jpg

Město Uherské Hradiště má ambici zařadit se do seznamu sídel s vysokou turistickou atraktivitou, proto Útvar městského architekta (ÚMA), ve spolupráci s orgánem státní památkové péče, vypracoval přehlednou metodiku umisťování reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny (MPZ) a jejího ochranného pásma (OP), která má napomáhat občanům k orientaci v udržitelném reklamním prostředí a částečně narovnávat podmínky podnikatelského prostředí.

Domy nejsou plakátovací plochy, proto vznikl projekt „Méně je více“, který je založen na dialogu s občany a má za cíl zkulturnit a vyčistit parter města Uherské Hradiště. Jsme otevřeni jakýmkoli podnětům a připomínkám a rádi s Vámi o problematice popovídáme….

Jakékoli Vaše dotazy k reklamám můžete směřovat rovněž na adresu reklamy@mesto-uh_cz.

 

Ing. arch. Martina Radochová a Libuše Hradilová, Útvar městského architekta

pdf.png Reklamy - manuál, soubor typu pdf, (3,31 MB)

pdf.png Nařízení č. 6/2017, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, soubor typu pdf, (178,98 kB)

 

Otevřený dopis

12.10.2017 Útvar městského architekta obdržel dopis od Ing. arch. Karla Dokoupila, autora obchodního domu Delta. Níže jej dáváme k náhlednutí v doslovném přepise...

 

Moc děkujeme

Dne 20. září 2017 se konal v malém sále Klubu kultury workshop na téma reklamní kultury ve městě Uherské Hradiště.

 

Workshop k reklamám

Na září roku 2017 se město rozhodlo uspořádat workshop na téma reklamní smog ve veřejném prostoru. Půjde o dialog s odbornou i laickou veřejností, jehož výsledkem by mělo být zmapování současné situace a nalezení vhodného kompromisu, který povede ke zvýšení efektivity informačních sdělení a zlepšení kulturní úrovně městského parteru.

 

 

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. arch. Martina Radochová

T: 572 525 244
E: Martina.Radochova@mesto-uh_cz