Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO – I. etapa

IMG_8718.JPG V nejstarší uherskohradišťské základní škole ZŠ UNESCO utichl takřka čtvrt roku trvající stavební ruch a žáci i kantoři si již v budově školy užívají vylepšeného prostředí. Město zde dokončilo první etapu rekonstrukce vnitřních prostor za takřka 33 milionů korun. Další etapy obnovy budou pokračovat v příštím roce.

Interiéry školy doznaly mnohých změn.  Ve sto pěti leté  budově bylo nutné zmodernizovat zejména hygienická zařízení (což zahrnovalo i dispoziční změny) a vyměnit veškeré dosloužené rozvody zdravotechniky a elektro rozvody. „V  podstatě se jednalo o zlepšení celkového vnitřního prostředí a také o zabezpečení bezbariérovosti školy, k čemuž přispělo i zřízení nového výtahu,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha. Součástí investiční akce bylo i zajištění konektivity školy, v souladu předepsanými standardy.

„Rozvody i odpady v budově byly ve stavu, že se havárie očekávaly každým dnem. Škola čelila výpadkům elektrické energie i několika případům prasklého vodovodu,“ popsal ředitel ZŠ UNESCO Jan Vorba.

Stavební úpravy v ZŠ UNESCO ale ještě definitivně neskončily. Realizace celého projektu byla rozdělena do dvou částí. „V právě dokončené první etapě byly vyměněny páteřní rozvody instalací, došlo na úpravy hygienických zařízení v pravé a centrální části a byl zajištěn bezbariérový přístup. V dalších dvou etapách přijde na řadu levá část, což zahrnuje i rekonstrukci hygienického zázemí tělocvičny,“ informoval starosta Blaha. 

ZŠ UNESCO byla letos také jednou ze 2 ZŠ škol v Uherském Hradiště (spolu se ZŠ Za Alejí), kde se uskutečnila modernizace některých učeben. Dodávka nového mobiliáře a techniky směřovala do učebny fyziky, španělského jazyka a ruského jazyka.  Vybavení učeben spojených s modernizací stálo 3 milion korun. Na modernizaci učeben, jejíž součástí je i bezbariérovost budovy. očekává město dotaci MMR z IROP ve výši 6,7 mil. Kč (stavební práce, bezbariérovost, konektivita a vybavení).

Obnova budovy ZŠ UNESCO započala v roce 2012, kdy bylo otevřeno nové sportovní hřiště. V následujících letech se škola dočkala obnovy fasády, výměny oken a dveří, rekonstrukce vnitřní terasy včetně jejího zateplení. Došlo také na rekonstrukci vnějších kanalizačních rozvodů a přípojek, zateplení tělocvičny a obnoveno bylo i původní oplocení zahrady základní školy.  Všechny tyto akce včetně právě ukončené investiční akce „Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO – I. etapa“ a modernizace učeben dávají dohromady náklady 68 milionů korun.  

Škola na Komenského náměstí byla postavena v letech 1912 až 1913. Stavba byla dokončena 12. 9. 1913 a první školní rok byl zahájen 16. 9. 1913. V budově byly umístěny dvě obecné školy (dívčí a chlapecká) a stejně tak dívčí a chlapecká měšťanská škola. V průběhu 2. světové války byla škola pro vyučování uzavřena. Svoji činnost opět zahájila v květnu 1945 jako měšťanská škola. Ve školním roce 1953 - 1954 byla škola sloučena s gymnáziem v jedenáctiletou střední školu, krátkou dobu byla škola vedena jako dvanáctiletá střední škola. Od 1. 9. 1963 se škola dělila na 1. Základní devítiletou školu s rozšířenou výukou cizích jazyků a na 2. Základní devítiletou školu. V roce 1967 byla škola zařazena jako jedna ze tří základních škol v tehdejší ČSSR mezi přidružené školy UNESCO. Za svůj aktivní přístup ke vzdělávání, v oblastech míru, demokracie, lidských práv, udržitelného rozvoje a kvality života byl této škole propůjčen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s účinností ke dni 15. června 1999 čestný název "Základní škola UNESCO".

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz