Revitalizace přírodního areálu Rochus

Bývalý vojenský výcvikový prostor Rochus je posledním projektem města, který byl podpořen Regionálním operačním programem Střední Morava.

První myšlenky k renovaci bývalého vojenského prostoru Rochus sahají do roku 2006, kdy byla zahájena diskuze krajinných architektů nad možnou budoucí podobou celého areálu. Ideovou koncepci navrhl prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., renomovaný krajinný architekt. Postupně byly zahájeny průzkumy, první diskuze s veřejností, začaly se tvořit pracovní skupiny, které měly za úkol najít nejvhodnější funkční využití kulturně přírodní oblasti.


Dalším důležitým milníkem byl rok 2010, kdy vznikla obecně prospěšná společnost Park Rochus, o.p.s. Jejími zakladateli se stalo město Uherské Hradiště a společnost SYNOT REAL ESTATE, k.s. Vedle obou zakladatelů má své zástupce v orgánech společnosti také Zlínský kraj.

 

Významnému ocenění se celému záměru dostalo v roce 2012, kdy Asociace pro urbanismus a územní plánování vybrala revitalizaci bývalého vojenského cvičiště v Uherském Hradišti, jejíž součástí je budování přírodního a kulturně-historického areálu, jako nejlepší projekt roku.
 

Na jaře 2014 byla městem Uherské Hradiště podána žádost o dotaci do fondů EU pod názvem "Revitalizace a zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus", jejímž předmětem byla právě částečná revitalizace areálu a především jeho zpřístupnění. Nepřístupnost území (mimo jiné absencí celoročně schůdných komunikací) je totiž příčinou nevyužívání atraktivní lokality pro trávení volného času obyvatel města či jeho okolí.


Stávající přístupová komunikace do parku byla z části vedena po provizorních, bývalých vojenských panelových komunikacích a kolem zanedbaných ploch zeleně s výraznou invazní složkou. V území přímo dotčeném projektem se nacházely pozůstatky po vojenských objektech nebo terénní deprese a jiné útvary včetně antropogenních uloženin souvisejících s bývalou vojenskou činností. Území tím bylo veřejnosti dostupné pouze během letních měsíců. Při nepříznivém počasí se stala podstatná část lokality prakticky nedostupná (absence zpevněné přístupové komunikace, absence kanalizace, osvětlení aj.).


Fyzická revitalizace přeměnila zanedbanou a nevyužívanou lokalitu v odpočinkovou zónu s vycházkovou trasou ke kapli sv. Rocha, významným poutním místem, která rovněž nedávno prošla rekonstrukcí.


Citlivá revitalizace areálu (s ohledem na přísné podmínky jakýchkoli zásahů v chráněném území NATURA 2000) bude nadále ochraňovat místní vzácnou faunu a floru, a stejně tak podporovat osvětu a vzdělávací aktivity dětí a mládeže.


Zhotovitelem stavebních prací se na základě výběrového řízení stala společnost Skanska a.s. se sídlem v Praze, celkové stavební náklady dosáhly výše 29,0 mil. Kč vč. DPH. Realizace trvala přesně rok, práce byly zahájeny 1.9.2014 a ukončeny 31.8.2015. Projekt byl podpořen fondy EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 21,6 mil. Kč.

ROP


Park Rochus