Revitalizace sídliště Pod Svahy

Město zrealizovalo poslední projekt v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.

Uherské Hradiště patří mezi 41 měst v ČR, kterým byl schválen tzv. Integrovaný program rozvoje města (IPRM). Tento plán zjednodušeně řečeno řešil revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů ve vybrané – znevýhodněné - zóně na území města.


Město Uherské Hradiště proinvestovalo ve své definované zóně prostřednictvím osmi projektů v letech 2010 – 2015 přes 100 milionů korun, z nichž 62 milionů korun pokryla dotace z IPRM prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Další možnosti dotací v rámci této zóny využili i jiní žadatelé, především společenství vlastníků bytových jednotek, a to do rekonstrukcí bytových domů.


Sídliště Pod Svahy je součástí základní sídelní jednotky U Stadionu, kde trvale žije cca 1700 obyvatel. Lokalita byla rovněž vybrána a schválena do IPRM, neboť splnila kritéria "deprivované zóny města" definované metodikou MMR.


Prostranství působilo zastaralým dojmem, stávající stav komunikační sítě a zpevněných ploch byl i po technické stránce v nevyhovujícím stavu (výtluky, prosedliny, různorodost povrchů, šířkové uspořádání atd.). Výrazným nedostatkem byl i nízký počet parkovacích míst na počet obyvatel, což mělo mnohdy za následek parkování vozidel i na chodnících. Ve špatném zdravotním a přestárlém stavu byla i část veřejné zeleně, proto byla nahrazena novou výsadbou. Úprav se dočkalo i dětské hřiště, které za léta ztratilo na atraktivitě, došlo k modernizaci povrchu a doplnění hracích prvků. Lokalita byla dále vylepšena prvky nového mobiliáře a v neposlední řadě došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení, které bylo jednak zastaralé a jednak nedostatečné.


Celkem projekt přinesl cca 6 tisíc m2 nově zrevitalizovaných ploch (komunikace, chodníky, parkovací místa, dětské hřiště a zeleň) a 37 ks veřejného osvětlení. Prostor získal zcela moderní ráz, na jehož záměru se podíleli opět i místní obyvatelé, kteří měli během tří veřejných setkání možnost zanést své požadavky do projektové dokumentace.


Samotná realizace akce začala 7.5.2015 a ukončena byla 30.9.2015. Dodavatelem stavebních prací se stala společnost PORR a.s. z Prahy 10, která vzešla jako vítěz veřejné zakázky. Rozpočet stavby činil 16,0 mil. Kč, dotace pokryje částku o výši 10,6 mil. Kč.

 

 

Pod Svahy 1

 Pod Svahy 2