Regulační plán RP1 - Nemocnice

Další dokumentací, která se aktuálně pořizuje, je Regulační plán Nemocnice. Regulační plán stanoví základní koncepci veřejné infrastruktury a podmínky pro využití areálu o rozloze cca 17 ha. Město získá závazný podklad pro prosazení koncepčního řešení využití významné plochy v blízkosti centra města.

Podobně jako u nového územního plánu, který se aktuálně pořizuje,  i u tohoto projektu bylo město úspěšné v žádosti o dotaci prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

nemocnice_resene_uzemi.jpg

Projekt řeší část plochy areálu nemocnice, která byla v územně plánovací dokumentaci až do roku 2002 vymezena jako uzavřený, nepřístupný a neprůjezdný areál. Územní plán z roku 2002 předvídal možnost uvolnění východního okraje areálu k jinému využití a navrhoval oddělení této části místní obslužnou komunikací, ústící na severu do ulice J. E. Purkyně v místě křižovatky s ulicí Revoluční a na jihu do ulice Průmyslové. Územní plán vydaný v roce 2011 již akceptoval plán nemocnice na zásadní redukci areálu a vymezil nový koridor pro páteřní komunikaci, která dopravně obslouží tři zásadní cílové lokality - sídliště Štěpnice, nemocnici a nově využité rozvojové plochy (uvolněné redukcí areálu).

Zadání regulačního plánu je obsaženo v platném Územním plánu Uherské Hradiště a v intencích vítězného návrhu urbanistické ideové soutěže dle pravidel České komory architektů "Přeměna části bývalé nemocnice na město", kterou město Uherské Hradiště vypsalo v  květnu 2014.

Rozpočet projektu činí 1.476.200 Kč, díky uvedené dotaci bude podíl města z této částky činit pouze 10 %, tj. 147.620 Kč. 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg