Různé

Seznam veřejnoprávních smluv uzavřených městem Uherské Hradiště.

Seznam veřejnoprávních smluv uzavřených městem Uherské Hradiště podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (obecní zřízení). Přehled je vytvořen dle Věstníku právních předpisů Zlínského kraje http://www.vestniky.cz/ k datu 10.05.2021

 

Nejpoužívanější právní předpisy

Do uvedených a jiných právních předpisů vydávaných ve Sbírce zákonů, do obecně závazných vyhlášek a nařízení města v listinné podobě je možné nahlédnout v kanceláři právního odboru v úředních hodinách.

 

Etický kodex zaměstnance města Uherské Hradiště

Tento etický kodex zaměstnanců města Uherské Hradiště /dále jen zaměstnanec/ je souborem doporučení a zásad, jejichž respektování má zvýšit, případně upevnit spokojenost veřejnosti i zaměstnanců úřadu v každodenních činnostech v rámci výkonu veřejné správy. Nenahrazuje vnitřní předpisy zaměstnavatele ani se nevyjadřuje k povinnostem úředníka územního samosprávného celku tak, jak je řeší příslušné právní předpisy, jejichž respektování je samozřejmou povinností zaměstnance.