Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

4. Základní informace k životní situaci

Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb., vyhl. č. 341/ 2002 Sb. Dovezené vozidlo ze zahraničí nemá schválenou technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje úřad na základě písemné žádosti. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.  


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která vlastní dovezené vozidlo.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Dovoz vozidel z členského státu EU:

Dovoz vozidel z nečlenského státu EU:

 • Žadatel vyplní žádost o schválení technické způsobilosti.
 • Úřad rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jestliže žadatel prokáže, že:
  • U vozidla kategorie M1;M2;N1;L;O1;O2;T;S; neuplynula od data první registrace doba delší než 8 let a u vozidel ostatních kategorií doba delší než 5 let od první registrace v zemi původu vozidla a vozidlo musí plnit emisní limity platné v ČR v době výroby vozidla.

Před dovozem vozidla ze zahraničí se doporučuje provést konzultaci na našem oddělení - součástí schválení technické způsobilosti je i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti na úřadě.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b (za železničním podjezdem, u nemocnice). 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219a, přepážky č. 1 a 5.
Fax: 572 525 595

Úřední hodiny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 12.00

Objednat se lze přes rezervační systém.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Dovoz vozidel z členského státu EU:

 • Žadatel vyplní Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

 • Protokol o evidenční kontrole nebo technický protokol vydaný zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo, které již bylo registrováno v jiném členském státě.

 • Osvědčení o registraci část II. .(zahraniční TP).

 • Osvědčení o registraci část I. (zahraniční ORV).

 • Doklad o pojištění (zelená karta)

Dovoz vozidel z nečlenského státu EU:

 • Žadatel vyplní žádost o schválení technické způsobilosti. Úřad rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jestliže žadatel prokáže, že:
  • U vozidla kategorie M1;M2;N1;L;O1;O2;T;S; neuplynula od data první registrace doba delší než 8 let a u vozidel ostatních kategorií doba delší než 5 let od první registrace v zemi původu vozidla. Vozidlo musí plnit emisní limity, platné v ČR v době výroby vozidla.
  • Před dovozem vozidla ze zahraničí se doporučuje provést konzultaci na našem oddělení - součástí schválení technické způsobilosti je i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla 3. osvědčení o registraci část I. (zahraniční ORV), byl-li vydán, nebo dokladem o vyřazení.
  • Vozidla z registru vozidel jiného státu, jedná-li se o vozidlo, na které se vztahuje povinnost registrace v jiném státě, a pokud vozidlo v jiném státě registrováno bylo.
  • Protokol o evidenční kontrole nebo technickým protokolem vydaným zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo, které již bylo registrováno v jiném státě.

Dovoz vozidla z nečlenského státu: Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla musí být doložena těmito doklady:

 • doklad o ukončení celního řízení
 • dokladem o schválení technické způsobilosti silničního vozidla vydaným jiným státem
 • osvědčení o registraci část II. .(zahraniční TP).
 • svědčení o registraci část I. (zahraniční ORV), bylo-li vydáno, nebo dokladem o vyřazení vozidla z registru vozidel.
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí (STK)

Dovoz neregistrovaného (nového) vozidla s globální homologací: Žadatel podá žádost, ke které doloží COC list, na jehož základě úřad vystaví technický průkaz, (neschvaluje se technická způsobilost vozidla). Žadatel je při převzetí povinen prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (OP), u cizinců cestovní pas.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, žádost lze vyzvednout na odloučeném pracovišti MěÚ Uherské Hradiště, Revoluční 1023 nebo na webových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Vozidlo s globální homologací - 1.500 Kč
Vozidlo bez globální homologace - 2.000 Kč.
Poplatky jsou hrazeny v hotovosti na přepážce pracovníkovi, který vydá doklady po schválení IDV.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené potřebnými doklady.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a změn
 • Zákon č. 226/2006 Sb
 • Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 82, zák. 500/2004 Sb.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, zák. 500/2004 Sb. a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádosti nebude vyhověno


21. Nejčastější dotazy

Dovoz vozidla z EU.


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.


26. Kontaktní osoba

Ing. Libor Navrátil
Referent
Telefon: 572 525 572 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08.03.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

22.09.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu