Sjezd

4. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11 až § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu má být povoleno připojení pozemní komunikace či nemovitosti k silnicím a místním komunikacím.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Splnění všech požadovaných náležitostí.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu – odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh.Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště, Protzkarova 33, Uherské Hradiště, Ing. Josef Hanáček, telefonní číslo: 572 525 570, Ing. Dana Zapletalová, telefonní číslo: 572 525 551


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • PD event. situace, ze které je zřejmé místo a způsob připojení, včetně podélného a příčného řezu sjezdu
  • (u silnic) Souhlas Ředitelství silnic Zlínského kraje, odd. majetkové správy Uh. Hradiště, Jarošov 514, 686 11 Uh. Hradiště
  • písemné vyjádření příslušného ředitelství Policie ČR – Dopravního inspektorátu
  • Snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků (ne starší než 3 měsíce)
  • Písemný souhlas majitele pozemku, pokud není žadatelem
  • Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce žadatele

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o povolení připojení pozemní komunikace či nemovitosti k silnicím a místním komunikacím je k dispozici na odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště a nawebových stránkách města..


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Za vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo místní komunikaci Kč 500,-


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní úřad rozhodne do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Název funkční elektronické služby, která umožňuje řešení životní situace, je: epodatelna@mesto-uh_cz.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnická osoba:

Fyzická osoba:


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí.


26. Kontaktní osoba 

Ing. Josef Hanáček, tel. 572525570, email: josef.hanacek@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

3. 4. 2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

3. 4. 2012


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.


Kontakty na odpovědnou osobu