Souhlas dle zákona č. 114/1992 Sb.

Souhlas či závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

4. Základní informace k životní situaci

Potřeba získání závazného stanoviska či souhlasu pro stavební záměr či jinou činnost..


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (vlastník pozemku), popř. jím plnou mocí zmocněný zástupce (projekční kancelář, atd.).


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání žádosti spolu s doklady (projektovou dokumentací) na Městský úřad Uherské Hradiště.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti .


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • Žádost musí být doplněna projektovou dokumentací záměru, k němuž má být vydáno rozhodnutí či závazné stanovisko
  • V případě zastupování je nutno doložit plnou moc  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
  • Žádost o vydání závazného stanoviska se stavbou či činností, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz.
  • Žádost o vydání závazného stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha, výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů.
  • Žádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku Příslušné formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Uherské Hradiště, odboru životního prostředí a také na internetových stránkách Města Uherské Hradiště (odkaz).


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 - 90 dnů (dle správního řádu)


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Spoluvlastníci dotčených pozemků, přihlášená občanská sdružení.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Ust. § 4 odst. 2 a 3, § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků.  


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Souhlas je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon), územní souhlas nebo ohlášení stavby. Je vydáván formou závazného stanoviska podle správního řádu a není správním rozhodnutím. Samostatně se proti němu nelze odvolat. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

§ 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků. 


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Uh.Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí. 


26. Kontaktní osoba

Mgr. Helena Havránková, tel. 572 525 842, email: helena.havrankova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace