Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

4. Základní informace k životní situaci

Původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba), který nakládá s nebezpečnými odpady, musí mít pro tuto činnost udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání s nebezpečnými odpady představuje jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, skladování, úprava, využívaní a odstraňování předáním oprávněné osobě.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává původce odpadů, nebo osoba v zastoupení na základě udělené plné moci.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady musí mít původce odpadů podle ust. § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, udělen souhlas příslušným úřadem podle množství nebezpečného odpadu. A sice v množství do 100 tun nebezpečných odpadů za rok uděluje souhlas obec s rozšířenou působností podle ust. § 79 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Při množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok souhlas uděluje příslušný krajský úřad (podle ust. § 78 odst. 2 písm. i) uvedeného zákona).


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti, jejíž předepsané náležitosti jsou dány v ust. § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Žádost musí obsahovat:

  • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel, fyzickou osobou,
  • dentifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
  • kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
  • jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle ust. § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle ust. § 15 zákona povinnost určit   
  • odpadového hospodáře,
  • seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Podle náležitostí žádosti – viz bod 7 písm. d) a kopii smlouvy s odběratelem odpadu.
V případě zastupování žadatele je nutno doložit plnou moc.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře nejsou předepsány.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Bez poplatku.   


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, pak nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo ohledání, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve pozdějším znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  


18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a sice k odvolacímu správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Zlínského kraje, a to podáním učiněným u Magistrátu města Zlína ( § 81, § 82, § 83 a § 86 zákona č. 227/2009 Sb).  


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., uloží inspekce (Česká inspekce životního prostředí) pokutu do výše 10 000 000 Kč, pokud fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním.  


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Povinnosti původce odpadů řeší ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Je nutné, aby se původce ve smyslu stanovených povinností s nimi seznámil a dále je i plnil.  


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí  


26. Kontaktní osoba

Ing. Roman Šimeček, tel. 572 525 845, email: roman.simecek@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2011  


28. Popis byl naposledy aktualizován

13.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace