Souhlas s upuštěním od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

4. Základní informace k životní situaci

Žádost o udělení souhlasu podává původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba), pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování odpadů nutné.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává původce odpadů nebo zástupce na základě udělené plné moci.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Postupuje se podle ust. § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy původce odpadů musí mít tento souhlas udělen příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle ust. § 79 odst.1 písm.c) uvedeného zákona. Pokud původce odpadů nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok, uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů původci odpadů příslušný krajský úřad (podle
ust. § 78 odst. 2 písm. j) uvedeného zákona)


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti, kdy obsah žádosti není zákonem o odpadech ani prováděcím předpisem určen. Postupuje se tedy obecně podle ust. § 37 zákona č. 227/2009 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje, včetně zdůvodnění. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby (původce odpadů), která je činí. K žádosti je nutné doložit doklad o zaplacení správního poplatku podle položky č. 122 zákona č. 153/2010 Sb., o správních poplatcích, a sice ve výši 1000 Kč, a to správnímu orgánu, který bude vydávat rozhodnutí.  


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33   


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list
  • vyjádření odběratele odpadů
  • v případě zastupování žadatele je nutno doložit plnou moc

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře nejsou předepsány.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

1000 Kč (dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 122). Poplatek lze uhradit  bezhotovostně převodem na účet města (číslo účtu: 19-1543078319/0800 pod var. symbolem: 9636905100 vedeného u České spořitelny, a.s.).   


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, pak nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo ohledání, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb.  


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a sice k odvolacímu správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Zlínského kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Uherské Hradiště (§ 81, § 82, § 83 a § 86 zákona č. 227/2009 Sb).


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce (Česká inspekce životního prostředí) pokutu do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem (§ 16 odst. 1 písm.e) a § 16 odst. 2 uvedeného zákona) nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě zákona.  


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Povinnosti původce odpadů řeší ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Je nutné, aby se původce ve smyslu stanovených povinností s nimi seznámil a dále je i plnil.  


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí , oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí  


26. Kontaktní osoba

Ing. Roman Šimeček, tel. 572 525 845, email: roman.simecek@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

13.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace