Správní poplatky - matrika

  • vydání prvního rodného, oddacího nebo úmrtního listu - bez správního poplatku
  • vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu - 100 Kč
  • nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost) - 20 Kč
  • vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení - 100 Kč
  • vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech - 1 000 Kč
  • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 3 000 Kč
  • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2 000 Kč
  • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
  • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Martínková

T: 572 525 810
E: Jitka.Martinkova@mesto-uh_cz