Správní poplatky - matrika

Vybrané poplatky na úseku matrik dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  správní poplatek
vydání prvního rodného, oddacího nebo úmrtního listu a nebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti, jíž se mění zápis v matriční knize zdarma - bez právního poplatku
vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100 Kč
nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matiční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis 50 Kč
vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958

200 Kč
za každou i započatou hodinu

vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100 Kč
vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000 Kč
vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000 Kč
vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného patrnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč

Kontakty na odpovědnou osobu