Stížnosti, petice a další podání

4. Základní informace k životní situaci
 • Za stížnost se považuje ústní nebo písemné podání, jímž se fyzická nebo právnická osoba obrací na orgány města, tj. zastupitelstvo města, radu města, starostu nebo místostarosty města, městský úřad nebo městskou policii ve věci ochrany svých oprávněných zájmů nebo kterými fyzická nebo právnická osoba upozorňuje na nedostatky a závady, jejichž řešení náleží do působnosti uvedených orgánů města.
 • Peticí je takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, kterým se občané obracejí na orgány města Uherské Hradiště ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů.
 • Stížnosti dotčených osob proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu se vyřizují podle § 175 správního řádu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, právnická osoba. Právnické osoby mohou vykonávat petiční právo, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; O stížnosti podané ústně, která není vyřízena na místě, se sepíše záznam.
 • Petice musí mít písemnou podobu a musí být opatřena jménem, příjmením a bydlištěm toho, kdo ji podává nebo jmény, příjmeními a bydlišti všech členů petičního výboru s uvedením toho, kdo je oprávněn členy výboru ve věci zastupovat.
 • Stížnost podle § 175 správního řádu je oprávněna podat dotčená osoba.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 • Stížnosti lze podávat formou písemnou i ústní.
 • Petice musí mít písemnou podobu – viz bod 6. 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad v Uherském Hradišti   


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
 • Stížnost podle § 175 správního řádu se podává u toho správního orgánu, který vede řízení
  Městský úřad Uherské Hradiště
  Masarykovo nám. 19
  686 01 Uherské Hradiště 
 • Podacím místem pro listinná podání je podatelna Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště.
  Městský úřad Uherské Hradiště
  Masarykovo nám. 19
  686 01 Uherské Hradiště
  Po, St 8.00 - 17.00 hodin
  Út, Čt 8.00 - 14.00 hodin, Pá 8.00-13.00 hodin
   
 • Stížnosti lze podávat i v digitální podobě cestou informačního systému datových schránek a e-podatelnou na adresu městského úřadu.
 • Pro účely ústního jednání: odbor stavebního úřadu a životního prostředí, odbor sociálních služeb, odbor kultury, školství a sportu a živnostenský odbor sídlí v Uherském Hradišti na adrese Protzkarova 33, odbor dopravních a správních agend sídlí na adrese: Revoluční 1023, ostatní odbory sídlí v budově městského úřadu, Masarykovo nám.19, Uherské Hradiště)
 • Po, St 8.00 - 17.00 hodin
  Út, Čt 8.00 - 14.00 hodin, Pá 8:00-13:00 hodin (na základě předchozí dohody občana se zaměstnancem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Nejsou požadovány, dle uvážení stěžovatel předloží současně se stížností či dalším podáním. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář není stanoven 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatek není stanoven 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne podání. Pokud nelze stížnost prošetřit ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení, může příslušný funkcionář lhůtu prodloužit, a to nejvíce o dalších 30 dnů, a o důvodech uvědomit stěžovatele.
 • Lhůta pro písemnou odpověď na petici je 30 dnů od jejího podání.
 • Stížnost podle § 175 správního řádu musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení příslušnému správnímu orgánu. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze –li v jejím průběhu obstarat podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.  

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle okolností věci  


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Považuje-li to správní orgán za vhodné, vyslechne stěžovatele


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Petice nelze podat ani vyřídit elektronickou poštou.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

vnitřní Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 • Má-li stěžovatel za to, že stížnost podle § 175 správního řádu, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.
 • Opravné prostředky proti vyřízení petice nebo stížnosti nejsou upraveny. Pouze opakované podání obsahující nové skutečnosti nebo nové konkrétní informace zakládá důvod pro přijetí opatření.   

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Právní odbor   


26. Kontaktní osoba

JUDr. Nikola Mazáčová, právní odbor, tel. 572 525 310, Nikola.Mazacova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2020        


28. Popis byl naposledy aktualizován

11.02.2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Anonymní podání jsou vyřizována pouze v případech, jsou-li adresná, konkrétní a z obsahu lze vyhodnotit, proti čemu směřují. Na anonymní ústní či telefonická udání nebude reagováno, mohou však být po zvážení jejich obsahu využita při provádění kontrol.


Kontakty na odpovědnou osobu