Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021-2030

Zlínský kraj provozuje portál pro neziskové organizace Zlínský kraj provozuje portál pro neziskové organizace Neziskovky Zlínský kraj - Portál pro neziskové organizace Zlínského kraje (kr-zlinsky.cz) , který slouží ke spolupráci a především informovanosti, jak pro neziskové organizace, tak informovanosti občanů o práci v neziskovém sektoru.

Portál přibližuje aktuální dění v oblasti neziskového sektoru, právní předpisy, grantový kalendář, pozvánky na připravované semináře a akce nebo dotazy v poradně. Pro neziskové organizace je k dispozici bezplatná registrace, kdy každá organizace má možnost veškeré údaje o organizaci samostatně spravovat a aktualizovat. Další možností je prezentovat organizaci zveřejňováním článků o činnosti a aktivitách, které organizace pořádá. Pro občany i veřejnou správu může být zajímavý seznam neziskovek podle sídla v jednotlivých obcích.

Informaci o portálu je možné předat neziskovým organizacím působícím na území obce, případně prostřednictvím webu občanům. Mezi aktuální zprávy patří vládou schválená Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen NNO) na léta 2021 až 2030.

Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 chápe NNO jako stabilní a silné partnery veřejné správy při naplňování potřeb české společnosti. Spolupráce neziskového sektoru a veřejné správy bude probíhat v několika oblastech, pro které jsou vždy formulovány jeden strategický a několik specifických cílů. Hned první strategický cíl klade velký důraz na zlepšení společenského klimatu pro činnost nestátních neziskových organizací. Laická i odborná veřejnost často nechápe roli a činnost nestátních neziskových organizací při naplňování aktuálních potřeb společnosti. Je proto, mimo jiné, nezbytné zaměřit se na oživení a posílení společenské důvěry v  neziskové organizace. Další cíl směřuje k podpoře občanské participace a efektivního partnerství veřejné správy s neziskovým sektorem. Významnou část Strategie tvoří i opatření, která svým charakterem přesahují do územních samosprávných celků a posilují partnerství mezi samosprávou a neziskovým sektorem na regionální úrovni, jako například zavedení jednotného metodického prostředí pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na národní a regionální úrovni. Strategie ve svých cílech pamatuje i na zajištění a udržení vhodných podmínek pro existenci a činnost nestátních neziskových organizací. Zpráva je k dispozici zde: Vláda schválila Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 | Vláda ČR (vlada.cz)

Dále bych Vás chtěla informovat o SOUTĚŽI  „Úřad na cestě k rovnosti“, kterou vyhlašuje Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem vlády ČR. Tento ročník soutěže nese název „Příklady dobré praxe v době pandemie covid - 19 ve veřejné správě z hlediska rovnosti žen a mužů“ a je věnován tématu dopadů covidu -19 na ženy a muže a dobré praxi úřadů územní samosprávy v jejich prevenci a řešení. Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské a krajské úrovni. Soutěž bude trvat  do 31. srpna 2021. Na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I., II. a III. typu a krajské úřady) přihlášené úřady vyplní  soutěžní dotazníky, které jsou vyvěšeny společně s vyhlášením soutěže na stránkách IVS a Ministerstva vnitra ČR.  Informace včetně dotazníku jsou k dispozici zde: Soutěž Úřad na cestě k rovnosti - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne dne 9. listopadu 2021 na konferenci, která se uskuteční v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě. Součástí odborné části konference bude panelová diskuze se zástupci obcí, akademickým a neziskovým sektorem, Úřadem vlády ČR a Ministerstvem vnitra ČR. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Jitka Čtvrtlíková

T: 572 525 764
M: 733 143 612
E: Jitka.Ctvrtlikova@mesto-uh_cz