Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Základní informace k projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Doba realizace projektu

1. červenec 2010 až 15. květen 2012

Zaměření a místo realizace projektu

Projekt se zaměřuje na tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku, jako nástroje sociální integrace vybraných skupin obyvatelstva. Bude realizován na vybraném území správního obvodu Uherské Hradiště.

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím metody komunitního plánování vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké. Díky zapojení a spolupráci 24 obcí, jež svou rozlohou a počtem obyvatel představují 77 % celého správního obvodu Uherské Hradiště, bude zmapována nabídka a poptávka po sociálních službách v celé této oblasti. Plán bude zpracován na principu spolupráce, což podpoří rozvoj občanské společnosti a dialog mezi poskytovateli sociálních služeb, jejich uživateli a jednotlivými obcemi. Vytvořením střednědobého plánu bude možné optimalizovat sociální služby na daném území, a tím přispět ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a prohloubení spolupráce se subjekty v sociální oblasti. Střednědobý plán bude výsledkem spolupráce všech zapojených subjektů.

Cílové skupiny

Jednotlivé cílové skupiny projektu: senioři; osoby se zdravotním postižením; děti, mládež a rodiny s dětmi; osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Partneři projektu

Oblastní charita Uherské Hradiště a PETRKLÍČ, o.p.s. 

Dokumenty:

Další informace na webových stránkách www.esfcr.cz. 

PROJEKT STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU,
REG. Č. CZ.1.04/3.1.03/45.00047, JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

esfcr

 


Realizační tým

Realizační tým tvoří projektový manažer, finanční manažerka, metodik a asistentka projektu. Realizační tým je zodpovědný za koordinaci činností spojených s plánováním, svolávání schůzek pracovních skupin, řídící skupiny a předávání informací veřejnosti.

 

Průběh realizace projektu

Realizace projektu je naplánována od 1.7. 2010 do 15.5. 2012.

 

Řídící skupina

Řídící skupinu je tvořena dle principu triády a skládá se ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, dále ze členů realizačního týmu, zástupců partnerů a vybraných spolupracujících subjektů. Řídící skupina je zodpovědná za průběh procesu plánování sociálních služeb, činí zásadní rozhodnutí a předkládá Plán sociálních služeb a zprávy o průběhu Radě a Zastupitelstvu města prostřednictvím místostarosty města.

 

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (PS) odpovídající cílovým skupinám projektu: senioři; osoby se zdravotním postižením; děti, mládež a rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jsou tvořeny uživateli, poskytovateli, zadavateli a dalšími zájemci o plánování sociálních služeb. Řeší konkrétní problémy a úkoly, navrhují priority, podávají připomínky. Skupiny řídí projektový manažer, který pořizuje zápis ze setkání. Projektový manažer je dále zodpovědný za předávání informací z pracovních skupin na řídící skupinu. Pracovní skupina může pro řešení konkrétního problému vytvořit dílčí pracovní skupinu.

 

Výstava poskytovatelů sociálních služeb

Výstava poskytovatelů sociálních služeb se stala tradiční akcí, která je pořádána městem Uherské Hradiště v rámci doplňkových aktivit procesu komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti.