Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III

opz

Bližší informace k realizovanému projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III.

Realizátorem projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, reg. č. CZ.03.2.63./0.0./0.0./16_063/0006511 je město Uherské Hradiště. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státním rozpočtem České republiky a vlastními zdroji.

Realizace projektu probíhá od 1. října 2017 a plánované ukončení je 30. září 2019.

Celkové výdaje projektu: 1 673 125 Kč

Projekt se zaměřuje na aktualizaci a vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015 - 2017 a dále na tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na období 2019 - 2021 (dále jen SPRSS). SPRSS bude vytvořen metodou komunitního plánování, kdy smyslem projektu je především zapojení zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a veřejnosti do plánování sociálních a navazujících služeb a jejich využívání při koncipování, plánování a realizaci sociální politiky na stanoveném území.

Dílčím cílem projektu je zapojit do plánování sociálních služeb co největší území správního obvodu Uherské Hradiště, jež zahrnuje 48 obcí a měst s celkovým počtem cca 91 tis. obyvatel.

V rámci aktualizace a tvorby nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku se zaměříme nejen na poskytovatele sociálních služeb, jež poskytují služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ale také na další subjekty, jež poskytují příbuzné či navazující služby pro cílové skupiny osob.

Poskytovatelé potřebují znát potřeby cílových skupin a na základě zjištění těchto potřeb poskytují své služby, proto je třeba zajistit spolupráci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů služeb v sociální oblasti a tím zajistit efektivní spolupráci při zjišťování a naplňování potřeb jednotlivých cílových skupin.

Poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb budou zapojeni do práce na projektu účastí v řídící skupině a účastí v pracovních skupinách zaměřených na jednotlivé cílové skupiny, a to na:

  • osoby se zdravotním postižením,
  • seniory,
  • děti, mládež a rodiny s dětmi,
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Realizační tým projektu:

  • koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb projektu – Bc. Marta Kratochvílová, DiS.
  • finanční manažerka projektu – Jana Nohalová
  • manažer pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením - Mgr. Vladimír Kaška
  • manažerka pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením - Bc. Zuzana Hoffmannová
  • manažerka pracovní skupiny Děti, mládež a rodiny s dětmi - Bc. Kamila Nekolová, DiS.
  • manažerka pracovní skupiny Senioři - Mgr. Jana Tomšová

Výstupy projektu:

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Marta Kratochvílová, DiS.

T: 572 525 788
M: 730 812 533
E: Marta.Kratochvilova@mesto-uh_cz