Technologické centrum ORP Uherské Hradiště

Informace o zřízení a činnosti Technologického centra ORP města Uherské Hradiště.

Strategický rámec projektu technologických center vychází ze stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, dále v návaznosti na ní realizovanými nebo připravovanými legislativními změnami (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech veřejné správy) a rozpracovanými aktivitami zejména Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivých krajů promítnutých do návrhu typových projektů samospráv.
 

Obsah projektu

Tento projekt řeší vybudování technologického centra, pořízení elektronické spisové služby a úpravu vnitřního prostředí úřadu ORP Uherské Hradiště. Projekt je součástí rozvoje eGovernmentu v území a jeho cílem je zajistit návaznou územní infrastrukturu pro centrální projekty Czech Point, Informační systém datových schránek a Základní registry. Projekt řeší všechny 3 části výzvy č. 06, které mají přímou návaznost na zajištění povinné služby pro obce I. a II. stupně, a to je negarantované úložiště dat. V rámci projektu tak dojde k pořízení hardwaru a softwaru technologického centra, v oblasti elektronické spisové služby bude na základě analýzy požadavků zakoupen SW pro vedení elektronické spisové služby pro obce I. a II. stupně ve správním obvodu města Uherské Hradiště, včetně příspěvkových organizací, které zřizuje město Uherské Hradiště. V rámci 3. části výzvy dojde k integraci vhodných SW komponent do jednoho informačního celku. Aktivity projektu budou řešeny dodavatelským způsobem.

 

Podporované aktivity elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy:

 • elektronizace výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě, realizace transakcí elektronickou cestou a pořízení navazujících technologických řešení umožňujících zvýšení využívání eGovernmentu v podmínkách územní veřejné správy
 • zavádění elektronické spisové služby
 • služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) na úrovni územní veřejné správy s provázaností na národní a mezinárodní úroveň
 • digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování, dlouhodobého ukládání včetně podpory vybavení digitalizačních pracovišť
 • propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy

Žádost o dotaci

Žádost o dotaci na uvedený projekt byla podána na základě usnesení č. 1510/93/RM/2010/Veřejný schváleného Radou města dne 25.5.2010.

Název projektu                    Technolog. centrum města Uh. Hradiště, pořízení elektronické spisové služby vč. vnitřní integrace
Registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06841
Žadatel Město Uherské Hradiště
00291471
Prioritní oblast IOP Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence
Oblast podpory IOP   Zavádění ICT v územní veřejné správě

 

Harmonogram

Datum zahájení projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 04.05.2011
Datum dokončení projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 30.09.2014

  

Skutečný rozpočet projektu

Celkové způsobilé výdaje 6.405.587 Kč
Dotace ERDF (85 %) 5.444.749 Kč
Vlastní zdroje města (15 %) 960.838 Kč

  

Indikátory projektu

Indikátor Plánovaná hodnota      
Počet úřadů s provedenou integrací ICT 1,00
Počet úřadů se systémem el. spisové služby 1,00
Vybud. datová úložiště pro potř. elektronizace VS 16,00


Jednotlivé kroky realizace

 1. Zpracování studie proveditelnosti a žádost o dotaci v rámci projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Výzva č. 06
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu bylo uzavření smlouvy na zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu a zpracování žádosti o dotaci. 
  VŘ dle výše předpokládané hodnoty Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
  Stav VŘ Ukončeno
  Druh VŘ podle předmětu Služby
  Předpokládaná hodnota bez DPH 200.000 Kč
  Nasmlouvaná cena bez DPH 188.500 Kč
  Smluvní částka vč. DPH 226.200 Kč
  Skutečné datum zahájení VŘ 29.03.2010
  Skutečné datum ukončení VŘ 08.04.2010
  Vítěz výběrového řízení

  EUNICE CONSULTING a.s., IČ 27073301

   
 2. Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Uherské Hradiště
  Předmětem je dodávka a implementace HW a SW pro TC ORP, dodávka a implementace ESS, komponent vnitřní integrace MěÚ a technické podpory budou soutěženy společně a bude vybrán jeden generální dodavatel. 
  VŘ dle výše předpokládané hodnoty Nadlimitní                                         
  Stav VŘ Ukončeno
  Druh výběrového/zadávacího řízení Otevřené řízení (§27)
  Druh VŘ podle předmětu Dodávky
  Uhrazená hodnota bez DPH 4.854.053,00 Kč
  Uhrazená hodnota vč. DPH 5.873.404,47 Kč
  Skutečné datum zahájení VŘ 11.04.2013
  Skutečné datum ukončení VŘ 13.08.2013
  Vítěz výběrového řízení C SYSTEM CZ a.s.,
 3. Celkové náklady na vybudování technologické centra činily 6.099.604,47 Kč vč. DPH, z nichž 85 % bude uhrazeno z prostředků Evropské unie a 15 % uhradí Město Uherské Hradiště ze svého rozpočtu.
   
 4. Vybudované technologické centrum slouží pro potřeby Města Uherské Hradiště, jeho příspěvkových organizací a dále pro 16 obcí ve správním obvodu Uh. Hradiště, které se do projektu zapojily a mohou tak využívat technického vybavení pro provozování spisové služby, agend nezbytných pro chod úřadu či organizace, včetně využívání negarantovaného úložiště. Dle podmínek poskytnutí dotace musí být nastavené standardy garantovány pro dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let. 

 

logo_IOP_EU_MMR


Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu.