Teplárna předala dokumentaci o vlivu ZEVO na životní prostředí krajskému úřadu

ZEVO-UH-vizu-03_u.jpg Teplárenská společnost CTZ s.r.o. předala odboru životního prostředí krajského úřadu Zlínského kraje dokumentaci o vlivu modernizace teplárny v městské části Mařatice na životní prostředí (dokumentace EIA). Jde o první krok v procesu realizace modernizace, do kterého se bude moci zapojit veřejnost.

V rámci modernizace má teplárna do roku 2028 přejít od spalování uhlí k výrobě tepla ze zemního plynu a z komunálního odpadu.

„Jsem rád, že teplárna postupuje podle schváleného harmonogramu. Stále platí, že se chceme zbavit problémů se skládkou uhlí a vyřešit likvidaci komunálního odpadu po zákazu skládkování v roce 2030. Rozhodnutí využít komunální odpad jako palivo, které produkujeme sami, se po invazi Ruska na Ukrajinu ukázalo jako strategicky správné,“ řekl k předání dokumentace starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Podle jednatele společnosti CTZ, Ing. Kamila Ondry, zpracovaná dokumentace potvrzuje výsledky předběžných studií, že vliv ZEVO na životní prostředí v Uherském Hradišti bude zanedbatelný. Na nulu naopak klesne znečištění okolí teplárny prachem ze skládky uhlí a významně klesnou emise kysličníku siřičitého a oxidů dusíku. Ukončením spalování uhlí zároveň dojde k významnému poklesu emisí skleníkových plynů.

Podle Ondry dokumentace EIA udává, že u emisí toxických látek ze ZEVO nebudou překračovány přísné emisní a imisní limity a vzhledem k již existujícím koncentracím těchto látek v ovzduší Uherského Hradiště bude u řady z nich příspěvek ze ZEVO prakticky neměřitelný. Týká se to například aktuálně velmi sledovaných látek benzo[a]pyrenu nebo prachových částic PM2,5 a PM10.

Studie „Posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví“, která je také součástí dokumentace EIA, na základě údajů uvádí, že z pohledu imisí škodlivých látek neexistují pro veřejné zdraví žádná významná rizika. V případě hlukové zátěže nedojde oproti současné situaci ke změně, a proto nedojde ani k žádné změně stávajících zdravotních účinků.

Kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO doporučila v květnu roku 2021 studie odborníků VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, v listopadu ji schválilo zastupitelstvo Uherského Hradiště a v prosinci roku 2021 valná hromada společnosti CTZ s.r.o. CTZ s.r.o., ve které město Uherské Hradiště vlastní podíl ve výši 49,04 %. Podle Kamila Ondry i nadále platí, že tato kombinace technologií zajistí jak výhodné ceny pro odběratele tepla, tak nejnižší náklady na likvidaci komunálního odpadu pro občany Uherského Hradiště. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.

Rozkres - ZEVO.JPG

ZEVO-UH-vizu-03_u.jpg

audio pro média: Ing. Stanislav Blaha - teplárna.mp3, soubor typu mp3, (1,47 MB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz