TISKOVÁ ZPRÁVA K ZÁKROKU MĚSTSKÉ POLICIE V HAVLÍČKOVĚ ULICI

Město Uherské Hradiště řeší zákrok strážníků Městské policie Uherské Hradiště, při kterém bylo dne 10. 3. 2021 zjištěno porušování aktuálně platného mimořádného opatření, kterým se nařizuje nosit ve veřejném prostoru v zastavěné části města předepsanou ochranu nosu a úst. Při zákroku strážníků bylo užito donucovacích prostředků, které starosta Stanislav Blaha označil za neadekvátní dané situaci a označil je za lidsky necitlivé.

Dne 10. 3. 2021 v 16:36 hodin konala 2 členná hlídka strážníků Městské policie Uherské Hradiště kontrolu v Havlíčkově ulici. Při kontrole bylo zjištěno, že dochází k porušování MO MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN-část I. kdy osoba neměla zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest. Na místě bylo hlídkou MP zjištěno podezření z nerespektování výše zmíněného mimořádného opatření na místě veřejně přístupném v zastavěném území obce.

Přestupku se měl dopustit muž, vedoucí dítě, který byl zastaven a upozorněn hlídkou, že se nachází v zastavěném území města, kde platí povinnost mít zakryté dýchací cesty respirátorem nebo rouškou. Na toto muž uvedl, že on zakrytá ústa mít nemusí a nezakryje si je. Strážník muže vyzval, aby doložil svá tvrzení, z jakého důvodu nemusí mít zakryté dýchací cesty. Na to muž odpověděl, že si ústa nezakryje, protože je venku a chce dýchat čerstvý vzduch. Následně byl dotyčný muž vyzván, aby prokázal svou totožnost, z důvodu podezření spáchání přestupku proti ustanovení § 92n, odst. 1, písm. b) zák. č. 258/2000 Sb. Dále byl hlídkou MP vyzván (dle § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 553/1991 Sb.) k podání vysvětlení a byl poučen ve smyslu § 6 odst. 2 a § 11 odst. 4 a 5 téhož zákona. Podezřelý odmítl svou totožnost prokázat. Po opakovaných zákonných výzvách k prokázání totožnosti vzal muž dítě do náruče a pokoušel se z místa odejít. Strážník mu proto tělem zatarasil cestu se zákonnou výzvou, aby setrval na místě. Podezřelý muž držel dítě levou rukou v náručí a pravou rukou začal strážníka odstrkávat z cesty. Po další zákonné výzvě, aby zanechal svého protiprávního jednání, mu bylo sděleno, že pokud neuposlechne výzvy, bude použito donucovacích prostředků a muž bude předveden k prokázání totožnosti na Obvodní oddělení Policie ČR Uherské Hradiště. Na to muž nereagoval, pokračoval v odstrkávání strážníka a z místa začal odcházet. Hlídka proto použila v čase donucovací prostředky (hmaty a chvaty). Při zákroku brala hlídka ohled na přítomné dítě, které bylo v počátku zákroku převzato z náruče muže, aby nedošlo k jeho zranění. Dítě bylo poté pod dohledem druhé hlídky městské policie, která na místo dorazila, a která do několika minut odvedla dítě na služebnu městské policie (z místa vzdálené několik desítek metrů) k otci.

Starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha vyhodnotil zákrok strážníků jako nepřiměřený dané situaci a lidsky necitlivý a podal podnět k prošetření události PČR. „Z trestně právního hlediska posoudí věc Policie České republiky, ke které jsem dnešním dnem podal podnět k prošetření události. Z pracovně právního hlediska budeme věc řešit my, a to po důkladném vyhodnocení situace. V tuto chvíli jsou oba strážníci postaveni mimo službu. Jejich zákrok, zejména pro přítomnost malého dítěte, považuji za lidsky necitlivý,“ uvedl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. S jeho slovy se ztotožnil také velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík. „Strážníci nepřesně vyhodnotili společenskou nebezpečnost přestupku a muže podezřelého ze spáchání přestupku v žádném případě nemuseli svést na zem před zraky jeho dítěte,“ řekl Pauřík.

Starosta zároveň upozornil, že v současné době stále platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se mj. také na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, nebo zdravotnická obličejová maska. „Všichni občané jsou povinni toto nařízení dodržovat a v tomto směru postupovala hlídka správně, když muže o této povinnosti poučila, z pohledu oprávněnosti zákroku k pochybení strážníků městské policie nedošlo,“ sdělil Stanislav Blaha.

Dotyčný muž je podezřelý ze spáchání přestupku dle ust. § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění předpisů, kde je uvedeno, že: Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události.

Povinnost mít zakryté dýchacích cesty ochranným prostředkem vyplývá z mimořádného opatření MZČR, které bylo vydáno na základě ust. § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví. Příslušná k projednání tohoto přestupku je Krajská hygienická stanice Zlínského kraje s možným správním trestem pokuty až do výše 3 000 000 Kč.

Dále se podezřelý mohl dopustit i přestupku dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších přestupků, kterého se fyzická osoba dopustí tím, že neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Strážník městské policie je dle komentářů k předmětnému ustanovení úřední osobou. Zde hrozí pokuta do výše 10 000 Kč. Příslušnost k projednání je zde dána odboru dopravních a správních agend Městského úřadu Uherské Hradiště. K oznámení přestupku správnímu orgánu do dnešního dne nedošlo.

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště


Záznam z mimořádné tiskové konference k zákroku městské policie v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti najdete na odkazu zde.