TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ - AQUAPARK

K dopisu zaslanému starostovi a zastupitelům města Uherské Hradiště dne 2. 11. 2016 společností UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Brno, která je zhotovitelem stavby „Relaxační centrum Uherské Hradiště“, uvádíme následující zprávu.

Zpráva je členěna podle vyjádření zhotovitele stavby. Celý dopis ve formátu PDF ZDE

 

A) Odstraňování vad v záruční době (po předání stavby)
 

Zhotovení stavby „Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště“ (dále jen „Aquaparku“), tím se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla bylo předmětem smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2009 včetně všech dodatků uzavřené mezi objednatelem městem Uherské Hradiště a zhotovitelem společností UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Brno, která je právním nástupcem společnosti UNISTAV a.s. Brno podle projektu rozdělení formou odštěpení sloučením vypracovaného dne
4. 5. 2015. Uvedená smlouva o dílo mimo předmět smlouvy definuje i další ujednání, která se dotýkají např. majetkových sankcí, záručních podmínek, odstraňování vad v záruční době, zajištění závazků zhotovitele i odstoupení od smlouvy.
 

Stavba Aquaparku byla převzata do zkušebního provozu 25. 11. 2010. Od doby převzetí v souladu s dopisem zhotovitele se na této stavbě začaly objevovat vady stavby i technologie. Uzavřená smlouva o dílo řeší postup a termíny, jak mají být vady stavby uplatňovány, odstraňovány a to uznané i neuznané. Ze strany města Uherské Hradiště bylo postupováno v souladu s touto smlouvou. Město Uherské Hradiště od začátku reklamačních řízení poskytovalo zhotoviteli při odstraňování vad díla dostatek součinnosti, naopak společnost UNISTAV a. s. a následně společnost UNISTAV CONSTRUCTION a. s. neodstraňovaly vady díla v dohodnutých termínech, a to včetně odstranění příčin vzniku vad.

 

B) Neoprávněné čerpání z bankovní záruky

 

Smlouva o dílo, jak již bylo uvedeno, definuje nejen odstraňování vad díla včetně termínů  a sankcí, ale i zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Protože zhotovitel při odstraňování vad před vypršením záruční doby díla neodstranil všechny oznámené vady díla v oboustranně odsouhlaseném termínu a ani v náhradním termínu, uplatnil objednatel v souladu se smlouvou o dílo plnění z poskytnuté bankovní záruky.

 

Pokud by tak neučinil, došlo by k porušení povinností vyplývajících ze smlouvy a poškození zájmů objednatele. Peněžní ústav poskytující bankovní záruku, po provedené kontrole všech náležitostí vyplývajících z textu bankovní záruky, provedl plnění na účet objednatele. Finanční prostředky byly uloženy na depozitním účtu do doby vyřešení odstranění reklamovaných vad stavby.

 

C) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraňováním v záruce uplatněných vad díla

 

Vady díla, které byly předmětem uplatnění smluvní pokuty, jsou reklamované vady zhotovitelem uznané a neodstraněné ve vzájemně odsouhlaseném termínu. Opět bylo postupováno podle smlouvy o dílo.
Pokud zhotovitel díla měl odlišný názor od objednatele v případě uplatnění smluvní pokuty, mohl uplatnit své právo a požádat orgány města o snížení případně odpuštění této smluvní pokuty. Do dnešního dne tak neučinil.

Reklamované vady, které byly důvodem pro uplatnění plnění z bankovní záruky a uplatnění smluvní pokuty jsou vady, které se netýkají vzduchotechniky Aquaparku.

Informace o odstoupení od smlouvy město Uherské Hradiště coby objednatel považuje za neplatné, neboť nebyly naplněny důvody pro takový postup.

 

Město Uherské Hradiště si je vědomo složitosti celé problematiky, vážící se ke stavbě Aquaparku. Z tohoto důvodu je již dnes patrné, že řešení si vyžádá delší časový prostor a bude náročné. Město Uherské Hradiště však vždy a za všech okolností bude hájit zájmy svých občanů a veřejnosti tak, aby provoz Aquaparku mohl plnit svůj účel co možná nejlépe.

 

Ing. Stanislav Blaha,

starosta města Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu