Tiskové sdělení k řešení úprav křižovatky v Jarošově

20210609_173049.jpg Tiskové sdělení města Uherské Hradiště k záměru realizace úpravy komunikace ulice Za Humny, jejíž součástí je i řešení úprav křižovatky ulice Za Humny a Před Branou.

Dne 2. 6.2021 byla městu Uherské Hradiště doručena petice, ve které podepsaní občané požadují zachování stávajícího tvaru křižovatky ulic Na Návsi – Za Humny – Před Branou a zachování stávající pozice kříže zde umístěného v Uherském Hradišti - Jarošově.

Petici podpořilo svým podpisem celkem 398 osob na 19 podpisových arších. Petenti požadují, aby město přehodnotilo dosavadní záměr rekonstrukce uvedené křižovatky a upustilo od plánovaného posunu kříže.

Petici obyvatel Jarošova město řešilo dle zákona, tzn. že starosta petentům v zákonem stanovené lhůtě odpověděl. Odpovědí na petici se také zabývala Rada města Uherské Hradiště na své schůzi dne 23. 6. 2021.

Město Uherské Hradiště zpracovává projektovou dokumentaci rekonstrukce celého uličního prostoru ulic Za Humny a části ulice Na Návsi a dotčená křižovatka je její součástí. Mimo samotnou komunikaci se například doplňuje chodník a řeší se nové veřejné osvětlení.  Navrhované přesunutí kříže si vyžádalo právě nové dopravní uspořádání křižovatky. To vyplynulo z dopravně bezpečnostního řešení, které musí splňovat normové předpoklady. Požadavky na úpravu křižovatky vyplynuly mimo jiného také z vyjádření Policie ČR, ve kterém se uvádí, že stávající napojení ulice Před Branou a ulice Na Návsi a ulice Za Humny je z hlediska počtu kolizních bodů a z hlediska zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích velmi nevhodné, a také z požadavku zachování možnosti rozvoje lokality, tj. řešení dopravy v souladu s územním plánem a potenciálem rozvojem – prodloužení ulice Před Branou směrem k ulici Na Odlučí.

Město bude dále hledat způsob, jak tvar křižovatky řešit. Ze všech zvažovaných možností realizace však město považuje provedení podle stávající projektové dokumentace, tj. přemístění kříže o cca 2 m, i nadále za nejvhodnější řešení. Významně by se zredukovala plocha křižovatky, zmenšil by se rozsah vyasfaltované plochy ve prospěch zeleně. Drobný posun kříže by dále zachoval jeho dominantní pozici ve veřejném prostoru a umožnil by vytvořit k němu důstojný přístup (možnost doplnit keře, strom, lavičku apod.). Kříž by se tak stal volně přístupným a nabídl by hodnotnější místo k setkávání obyvatel, spočinutí či meditaci.

Na obnovu kříže má město zpracován restaurátorský záměr a akci chce zkoordinovat právě  s rekonstrukcí komunikace. Restaurování by nemělo být prováděno na místě, jednotlivé kamenné díly kříže by byly odvezeny do ateliéru. To také mj. umožní ověřit stav a kvalitu základu pod křížem, eventuálně vytvořit základ nový, případně v nové pozici.

Nejnovějším postupem v celé věci je, že řešení křižovatky ulic Na Návsi, Za Humny a Před Branou bude předloženo k provedení bezpečnostního auditu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, Centru dopravního výzkumu, v.v.i. se sídlem v Brně.

Obrazová příloha:

Vizualizace případného přesunu kříže ze současné pozice: 


20210609_173049.jpg

 


současný stav


kriz_Jarosov_02.jpg


navrhovaný stav po přesunutí kříže

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště