Hřiště u ZŠ UNESCO, cyklostezka Sady - Vésky a Stezka Mařatice

Úspěšný rok 2012 z pohledu získaných dotací byl zakončen trojlístkem projektů za podpory Ministerstva financí ČR.

Nejen v rámci fondů EU realizovalo město několik projektů, ale stejně tak bylo úspěšné i v žádostech o dotaci z národních zdrojů. Díky tomu ke konci roku 2012 mohlo dojít k realizaci hned tří projektů.


1) Rekonstrukce hřiště a sportovního areálu u ZŠ UNESCO

ZŠ UNESCO na Komenského náměstí je s celkovým počtem více než 500 žáků největší a nejstarší základní školou v Uherském Hradišti. Vedle této školy se nachází sportovní hřiště, které slouží této škole pro potřeby tělesné výchovy i k volnočasovým aktivitám žáků. Hřiště bylo vybudováno před 30 lety a od té doby na něm nebyly realizovány žádné investice. Betonový povrch ohraničen starým protrhaným oplocením nevyhovoval z hlediska bezpečnosti ani hygieny, jak níže dokládá foto původního stavu. Nezbytnou realizací byla betonová plocha chemicky očištěna, byly vyspraveny praskliny, základové konstrukce byly podsypány štěrkopískem. Na takto upravenou plochu byl nasazen tartanový povrch, vodopropustní podkladní vrstva a drenážní podložka. Po obvodu hřiště byly osazeny odvodňovací žlábky a bylo vybudováno nové oplocení. Tímto projektem tak vzniklo nové moderní víceúčelové hřiště pro individuální a kolektivní sporty. Dodavatelem stavebních prací byla společnost TENNIS Zlín, a.s., která rekonstruovala 638 m2 plochy. Celkové náklady projektu dosáhly výše 2,7 mil. Kč, z nichž 2,0 mil. Kč bylo financováno ministerstvem financí.


2) Cyklostezka podél silnice III/05014

Cyklostezka podél silnice III/05014, resp. Sady – Vésky, se zařadila do seznamu dalších realizovaných cyklostezek, které město za poslední období intenzivně buduje či opravuje. K realizaci této cyklostezky došlo primárně z bezpečnostního důvodu, neboť cyklisté a chodci byli nuceni projíždět či procházet mezi vozidly, což bylo především ve večerních hodinách velmi nebezpečné. Podle dopravního modelu projíždí touto trasou denně v průměru až 3000 automobilů a 550 cyklistů. Kromě celkové rekonstrukce cyklostezky o délce 618 metrů při průměrné šířce 3 m vzniklo i nové veřejné osvětlení v počtu 14 ks. Projekt dále řešil i parkové a vegetační úpravy, novou opěrnou zídku či propustky pro odvod děšťových vod. Dodavatelem stavebních prací byla společnost Skanska a.s., Praha, celkové náklady projektu dosáhly výše 3,8 mil. Kč, ministerstvo financí přispělo částkou 3,3 mil. Kč.


3) Stezka pro cyklisty a pěší Uherské Hradiště - Mařatice

Projekt řešil výstavbu stezky pro cyklisty a pěší podél frekventované ulice Sokolovská, v úseku mezi křižovatkami Na Zápovědi a Příčná II, směrem do Vinohradské ulice. V prostoru se nacházel starý chodník, jehož rekonstrukcí došlo jednak k jeho rozšíření, a jednak i ke změně účelu, neboť nová stezka by měla být hojně využívána právě cyklisty. Ulice Vinohradská patří mezi nejvíce atraktivní místa pro turisty, její význam dále roste i s postupnou konverzí areálu parku Rochus, a tak oddělení pohybu cyklistů a chodců od silničního provozu je i v tomto případě logickým krokem. Délka zrekonstruovaného úseku je 132 m, průměrná šířka 3 m. Dodavatel stavebních prací byla u tohoto projektu společnost STRABAG a.s., Praha. Celkové náklady činily 1,5 mil. Kč, ministerstvo financí podpořilo projekt částkou 1,2 mil. Kč.

 

Foto: Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ UNESCO před a po realizaci

Foto 1

Foto 2