Uherské Hradiště a Kunovice řeší spolu s ŘSD a Zlínským krajem snížení intenzity dopravy a vybudování nové mimoúrovňové křižovatky na pomezí obou měst.

IMG_4639.JPG Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci stavby silnice I/50 Kunovice zkapacitnění mimoúrovňového křížení I/50 s I/55 a související dopravní infrastruktury měst Uherské Hradiště a Kunovice mezi Zlínským krajem, městem Uherské Hradiště, městem Kunovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR bylo podepsáno dne 12. 6. 2020 ve Zlíně.

Účastnící Memoranda se shodují, že jsou si vědomi dlouhodobé přetíženosti mimoúrovňového křížení silnic I/50 a I/55 a negativních dopadů tohoto stavu jak z hlediska místní, tak i krajské a celorepublikové dopravní obslužnosti a deklarují společný zájem na realizaci opatření k nápravě. Shodně konstatují, že mají zájem na komplexním řešení problematiky dlouhodobé přetíženosti mimoúrovňového křížení silnic I/50 a I/55 v Kunovicích.

Preferovanou možností, jak negativní důsledky přetíženosti mimoúrovňového křížení silnic I/50 a I/55 eliminovat, je zkapacitnění mimoúrovňového křížení silnic I/50 a I/55 a vybudování dalšího mimoúrovňového křížení silnice I/50 a nově vybudované komunikace zajišťující spolu se sítí stávajících místních komunikací druhé dopravní spojení měst Uherské Hradiště a Kunovice a dopravní obslužnost přilehlých částí obou měst.

Města Uherské Hradiště a Kunovice se stanou investory části přípravy záměrů na svém katastru, vedoucí k pravomocnému územnímu rozhodnutí, včetně majetkoprávního vypořádání. Po předložení pravomocného územního rozhodnutí bude Zlínský kraj pokračovat v nezbytných krocích pro vydání stavebního povolení a realizaci jednotlivých etap stavby, zatímco Ředitelství silnic a dálnic podnikne vše potřebné k vydání stavebního povolení a realizaci stavby sjezdových ramp z I/50.

„Úkoly jsou jasně rozdány a nezbývá, než se vrhnout do jejich naplňování. Dopravní situace mezi oběma našimi městy je dlouhodobě naprosto neudržitelná. Nové napojení bude mít pozitivní dopad na dopravu v celém našem souměstí. Přínos z realizace projektu by měli nejen motoristé, protože zejména zabráníme tvorbě kolon, ale i občané z širokého okolí souměstí Kunovic a Uherského Hradiště. Velmi pozitivní vliv by přinesl také lokalitě areálu bývalé nemocnice, která je pro město strategicky vysoce významná. Své nové stanoviště ovšem může najít také Hasičský záchranný sbor ZK, protože má v plánu stavět svůj nový areál a možnost nového napojení města mu v tomto směru může hodně napomoci, “ komentoval situaci krátce po podpisu memoranda starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

-JP-