Uherské Hradiště má schválený rozpočet na příští rok

IMG_2813.JPG Jedním z hlavních bodů listopadového zasedání zastupitelstva bylo schválení rozpočtu města. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 760,9 milionu korun, výdaje mají dosáhnout výše 974 milionů. Schodek 213,2 milionu korun město pokryje přebytkem z vlastních zdrojů, vytvořených v předcházejícím období.

Pro nastávající kalendářní rok 2022 bylo nutné sestavit rozpočet tak, aby vycházel z dosud platného výhledu, a následně aktualizovat střednědobý výhled rozpočtu tak, že pětiletý plán bude o jeden rok posunut, a to na roky 2023 až 2027.

V rámci přípravy rozpočtu a nového výhledu byly aktualizovány běžné části rozpočtu tak, aby odpovídaly rozhodnutí státu, vývoji ve společnosti a rozhodnutí orgánů města, učiněných od prosince minulého roku.

Současně byl také aktualizován Zásobník kapitálových požadavků a velkých oprav, jenž nyní obsahuje celkem 196 položek v hodnotě 3,4 miliardy korun. Vyhověním všem požadavkům by však došlo ke zhoršení výsledku hospodaření nad únosnou míru. Proto jsou navrženy k realizaci pouze ty nejdůležitější, a to v hodnotě, kterou je možné financovat z vlastních zdrojů vytvořených v předchozích letech, případně ty investice, u nichž je očekáváno získání dotace.

Návrh rozpočtu 2022 i střednědobého výhledu do roku 2027 má, s ohledem na stávající situaci, ambice na realizaci velkého množství kapitálových výdajů, týkajících se rekonstrukce a modernizace stávajícího majetku, přičemž velmi významnou roli v nich má zbourání stávajícího, a postavení nového zimního stadionu. Vlastní výdaje na investice, včetně rezerv na spolufinancování dotačních programů a požadavky místních komisí, by měly dosáhnout 666,3 milionu korun. Případné získání dotací pak může tuto částku ještě výrazně zvýšit, neboť město vytváří rezervu na spolufinancování projektů ve výši 87,8 milionu.

Kapitálové příjmy

Za kapitálové příjmy města jsou považovány prodeje dlouhodobého majetku (zejména pozemků, nemovitostí, dlouhodobě užívaných movitých věcí, projektů, analýz, plánů, licencí apod.), příjmy darů a příspěvků (fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého majetku) a také příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (zejména akcií, majetkových podílů a dluhopisů). Návrh rozpočtu počítá s prodejem pozemků (1,3 mil. Kč) a obměnou vozového parku města a jednotek sborů dobrovolných hasičů (0,15 mil. Kč).

Dotace - investiční přijaté transfery

Příjem investičních dotací je plánován ve výši 98,9 milionu korun a jedná se o tyto projekty na spolufinancování investičních akcí města: 23 milionů korun na výstavbu zimního stadionu, 20 milionů na rekonstrukce chodníků Solná cesta, 14 milionů by měla tvořit dotace na rekonstrukci parkovacích ploch (propustné parkování Štěpnice, II. etapa).   Na modernizaci prostor DDM by město mělo získat dotaci 11,9 milionů, na energetická opatření ve Sportovní hale pak 10,3 milionu korun. 8,1 milionu by měla tvořit dotace na akci parkování Štěpnice III. etapa, 6,8 milionu rekonstrukce ulice B. Němcové a 4,7 milionu rekonstrukce ploch ulice Okružní.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 344,6 milionu korun, z nichž za finančně nejnáročnější je možné považovat plánovaná energetická opatření ve Sportovní hale za 26,2 milionů, 23 milionů by si měla vyžádat výstavba nového zimního stadionu (viz dotace), plánována je také rekonstrukce chodníků Solná cesta za 22,3 milionu (viz dotace) a rekonstrukce bývalého objektu Komerční banky na Svatováclavské ulici č. 450 za 21,9 milionu korun. Dále by mělo dojít k rekonstrukci BD Kollárova 403 (21 milionů), rekonstrukci střech na ZŠ Za Alejí (19,5 milionu), k revitalizaci ulic Prostřední a Mlýnská (18,3 milionu) či k rekonstrukci ulice B. Němcové (16,9 milionu, s dotací). Další kapitálové výdaje (nad 10 milonů) :

15,0 mil. Kč modernizace učeben DDM

13,5 mil. Kč propustné parkování Štěpnice, II. etapa

13,1 mil. Kč MHD zastávky (Rybárny a Tyršovo nábřeží)

12,9 mil. Kč Místní kulturní zařízení Mařatice

12,7 mil. Kč ZŠ UNESCO – rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti objektu

11,4 mil. Kč rekonstrukce ulice Na Svárově (Jarošov)

10,3 mil. Kč parkování Štěpnice III. etapa (viz dotace)

Město i nadále ve sledovaném období 6 let počítá, nad rámec zákonných povinností, s podporou svých občanů a neziskových organizací na území města formou smluv o spolupráci, vyhlášením dotačních programů, slevou na poplatcích za komunální odpad, příspěvkem na MHD nejen pro starší občany a školní autobus, podporou prvňáčků, atd. formou „bonusů“ ve výši 399,7 milionu korun a příspěvkovým organizacím v oblasti kultury, sociální pomoci a volnočasových aktivit poskytne příspěvky ve výši 570,8 milionu. Tyto bonusy, blížící se téměř jedné miliardě tak v případě nutnosti vytváří polštář pro řešení negativních ekonomických dopadů.

AUDIO pro média: 2021-11-30 Ing. Stanislav Blaha - rozpočet.mp3, soubor typu mp3, (1,72 MB)

-JP-