Uherské Hradiště má znovu vysoký rating

IMG_4693.JPG Mezinárodní ratingová agentura Moody’s ohodnotila znovu po roce hospodaření města Uherské Hradiště. Hodnocení předal dne 18. července starostovi města Stanislavu Blahovi nový ředitel české pobočky Moody´s Investors Service Limited Igor Ovčáčík.

Dne 5. června 2017 byla vydána ratingová zpráva, která uděluje městu Uherské Hradiště tyto známky:

Mezinárodní rating subjektu: A2

Národní rating subjektu: Aa3.cz

Výhled: Stabilní

 Agentura Moody´s  udělení ratingu zdůvodňuje:

"Rating Uherského Hradiště na úrovni A2 (mezinárodní rating) a Aa3.cz (národní rating) odráží zlepšené provozní hospodaření tažené především růstem daňových příjmů, což posílilo kapacitu města financovat kapitálové výdaje z vlastních zdrojů. Hodnocení bere v úvahu i velmi dobrou likviditu a výrazné hotovostní rezervy. Rating je však omezen středně vysokou zadlužeností a s tím souvisejícími vyššími nároky na dluhovou službu. Město je náchylné ke značným výkyvům ve svém hospodaření při realizaci výraznějších investičních projektů vzhledem k omezenému objemu svého rozpočtu. Ratingy české samosprávy se pohybují od stupně A1 do Baa1, přičemž na stupni A2 je v současné době hodnocena většina českých měst. Silnou stránkou města Uherské Hradiště je zlepšující se provozní hospodaření, vysoké hotovostní rezervy a velmi dobrá likvidita, slabou stránkou je vyšší zadluženost a vyšší dluhová služba.“

Obhájené velmi vysoké ratingové hodnocení znamená nejen to, že město hospodárně využívá prostředky v oblasti základního zabezpečení svých potřeb, ale zároveň se dokáže dále rozvíjet. O tom svědčí například plán kapitálových výdajů, připravovaný pro rok 2018: 

•          Modernizace 5 škol za 77 mil. Kč (z toho učebny ZŠ UNESCO 34 mil. Kč a  

           zateplení TGM 19 mil. Kč)

•          Dokončení rekonstrukce ZUŠ za 29 mil. Kč

•          Vybudování sportovního areálu u ZŠ Za Alejí za 36,7 mil. Kč

•          Rekonstrukce BD Kollárova 445 za 20,3 mil. Kč

•          Rekonstrukce budovy Šafaříkova 961 za 17 mil. Kč

•          Vybudování parkování ve Štěpnicích za 13 mil. Kč (1.etapa)

•          Vybudování parkování u hřbitova v Mařaticích za 13,3 mil. Kč

Výsledek hospodaření za I. pololetí 2017 vykazuje přebytek ve výši 50,2 mil. Kč. Příjmová strana rozpočtu byla plněna na 54,4%, výdajová strana rozpočtu na 37,0%, nižší čerpání oproti rozpočtu u výdajů je způsobeno nižšími investičními výdaji daného období. Nízké plnění je způsobeno značným množstvím akcí, u nichž bylo nutné počítat s dlouhou přípravou, popř. město čeká na rozhodnutí o spolufinancování formou dotací. Nejvyšší plnění v daném období vykazuje rekonstrukce ul. Na Mrmově (3,5 mil. Kč), výstavba depozitáře knihovny v Mařaticích (3,1 mil. Kč), rekonstrukce chodníků ul. 1. máje (0,6 mil. Kč), zateplení ZŠ Mařatice (0,5 mil. Kč), projektová dokumentace na modernizaci učeben škol (1,07 mil. Kč), revitalizace Výšiny sv. Metoděje (995, tis. Kč) či projektová dokumentace na zateplení bytového domu (1 18,0 tis. Kč). V II. čtvrtletí roku 2017 započala plánovaná rekonstrukce budovy Základní umělecké školy, náklady na financování akce jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 29 755,0 tis. Kč (po změně). Ve sledovaném období město uhradilo veškeré své závazky, závazky vyplývající z přijatých úvěrů (15,5 tis. Kč), přijalo nový úvěr na financování investičních akcí ve výši 100,0 mil. Kč a zahájilo jeho čerpání (5,3 tis. Kč).

IMG_4703.JPG

starosta města, Ing. Stanislav Blaha, přejímá ratingovou zprávu od ředitele české pobočky Moody´s Ing. Igora Ovčáčíka

Starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha:
"Cílem spolupráce s ratingovou agenturou, kterou jsme zahájili už v roce 1999, bylo získat něco navíc oproti běžnému auditu. Ratingové hodnocení je významným doplňkem poskytovaných informací, neboť postihuje veškerá agentuře známá rizika hospodaření měst. Navíc je velmi dobrým podkladem pro rozhodování dalších subjektů - investorů, bank a obchodních partnerů o spolupráci s městem – například v podobě nižších úrokových sazeb u úvěrů. Snadnější je také prokazování „finančního zdraví“ města u žádostí o dotace. A samozřejmě může být také impulsem k novým obchodním kontraktům v oblasti spolupráce s podnikatelskou sférou.“

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz