Úpravy školních zahrad v přírodním stylu (I)

Děti ze čtyř mateřských škol se mohou těšit z nových zahrad.

První vlna úprav školních zahrad v přírodním stylu byla ukončena u mateřských škol na Markově v Jarošově, na ulici Husova ve Štěpnicích, na Lomené v Mařaticích a U Mlýna v Míkovicích.

 

Projekty byly realizovány za podpory EU, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí (dále OPŽP), prioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

 

Každá ze zahrad je pojata v jiném duchu, jejich cíl a smysl však zůstávají stejný: naučit děti přirozenému ekologickému chování, kladnému vztahu k přírodě a ke svému okolí, a to formou poznání či hry.

Zahrada k radosti, poznání i užitku - MŠ Lomená 

Lomená

Z pusté zahrady MŠ Lomená vznikla soustava drobnějších samostatných prostorů, které umožní dětem rozmanitou, nerušenou a samostatnou hru – vznikne pestrá nabídka pohybových podnětů. Děti se naučí používat smyslové vnímání, získají jednoduché pracovní návyky a dovednosti při péči o rostliny. Seznámí se se zahradním nářadím, využitím lupy pro pozorování, budou se bezpečně pohybovat a orientovat v přírodním terénu, vyhledávat informace potřebné pro další  pozorování. Přímá pozorování umožní dětem rozlišovat a pojmenovat rostliny, stromy, keře i drobné živočichy, se kterými se mohou v zahradě běžně setkat. Děti budou schopné charakterizovat jednotlivá roční období v souvislosti se změnami v zahradě. Dokáží se chovat ohleduplně s ohledem na pozorované živočichy či rostliny, naučí se spolupracovat a využívat dosavadních zkušeností k dalšímu pozorování a poznávání.

 

Celkové náklady projektu dosáhly výše 1,3 mil. Kč, z toho dotace z OPŽP činila 1,2 mil. Kč. Autorem projektu je Erik Přibil, f.o., dodavatelem stavebních prací se stala Gardenline s.r.o.

Svět v jedné zahradě - MŠ Míkovice 

Míkovice

Projekt navazuje dopracováním myšlenky zbudovat zahrádku se zvýšenými záhony, kompostérem, bylinkovou spirálou či několika ovocnými stromy. Hlavní herní část zde není pojata výukově, instalované prvky mají spíše rozvíjet vnímání dětí všemi smysly - nášlapová stezka, pískovnička, vodnička, zvonkohra, lanová dráha apod. Trvalkové záhony umožní dětem sledovat, které rostliny mohou růst v přírodě i v záhonu, která rostlina kdy kvete, nebo se jenom naučit je poznávat. Záhony jsou navrženy tak, aby po celý rok vždy některý druh kvetl, a použité druhy korespondují s druhy rostoucími ve volné přírodě. Rovněž jsou zde umístěny skupiny keřů doplněné okrasnými trávami, které vymezují prostor od příjezdové komunikace.

 

Celkové náklady projektu dosáhly výše 1,4 mil. Kč, z toho dotace z OPŽP činila 1,3 mil. Kč. Autorem projektu i dodavatelem stavebních prací se zde stala FLORSTYL s.r.o.

Budujeme Zelený ostrov - MŠ Jarošov

Jarošov

Cílem projektu je navázat na stávající strategii školního vzdělávacího programu a aktivní výuku v přírodním prostředí. Záměrem plánovaných úprav bylo přetvořit školní zahradu na přírodní učebnu a co nejvíce tak přiblížit dětem přírodu, vzbudit v nich touhu po poznání, budovat přirozený kladný vztah k přírodě, naučit je přírodu chránit. Hlavním požadavkem je smysluplné využití školní zahrady a umožnění vzdělávání dětí přímo v přírodním prostředí, díky čemuž získají praktické poznatky o přírodních dějích. Na základě projektu vznikne inspirativní prostředí s příležitostmi k volné hře a zahrada, ve které může dítě naslouchat, ochutnat, přivonět, ohmatat, pozorovat. Místo, kde se všemi smysly zapojuje do aktivního zkoumání a poznávání.

 

Celkové náklady projektu dosáhly výše 1,9 mil. Kč, z toho dotace z OPŽP činila 1,7 mil. Kč. Autorem projektu je FLORSTYL s.r.o., dodavatelem stavebních prací Ing. Ladislava Nagyová.

Zahrada jako učebna pod čirým nebem - MŠ Husova

Husova

Cílem projektu je, aby děti trávily čas na zahradě mnohem smysluplněji, aby získávaly nové poznatky z oblasti environmentální výchovy prožitkem a přirozeně je rozvíjely. Realizace projektu umožní dětem rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, představivost a manipulaci se skutečnými předměty při prožitkovém učení. Navrhované herní prvky také rozvinou pohybové schopnosti dětí a odstraní strach a obavy z neznámého a z vyšších poloh, což jim je v současném světě z důvodu bezpečnosti mnohdy odepíráno. Zahrada nabídne bezpečný prostor pro spontánní dětské aktivity, stane se přirozeným a cenným zdrojem poznatků a vědomostí, přirozeným prostředím pro přírodní experimenty, poznávání a objevování živé i neživé přírody. Záměrem plánovaných úprav bylo přetvořit školní zahradu na přírodní učebnu a co nejvíce tak přiblížit dětem přírodu, vzbudit v nich touhu po poznání, budovat přirozený kladný vztah k přírodě, naučit je přírodu chránit, získat praktické poznatky o přírodních dějích.

 

Celkové náklady projektu dosáhly výše 2,9 mil. Kč, z toho dotace z OPŽP činila 2,6 mil. Kč. Autorem projektu i dodavatelem stavebních prací se zde stala FLORSTYL s.r.o.

 

 

V letošním roce 2015 se na novou zahradu mohou těšit děti z mateřských školek Štěpnická, Svatováclavská, Komenského a Revoluční. 

 

Operační program životní prostředí 2