Úpravy školních zahrad v přírodním stylu (II)

Město ukončilo druhou etapu školních zahrad v přírodním stylu.

Dětem, které chodí do Mateřské školy na Komenského náměstí město ve středu 4. listopadu předalo nově upravenou zahradu, zrekonstruovanou v rámci projektu Úpravy školních zahrad v přírodním stylu II.

 

"Chci poděkovat všem, kdo se na tomto projektu podíleli, protože zušlechťovat prostředí, ve kterém se pohybují naše děti, to považuji za velmi důležité a potřebné. Zároveň přeji všem zaměstnancům školky a rodičům, ale hlavně dětem, aby jim školka sloužila tak, aby do ní chodily rády a aby pobyt zde byl pro ně v maximální možné míře příjemným," řekl na místě starosta města Stanislav Blaha.
 

 

Úpravy školních zahrad v přírodním stylu II: 

Zatímco první etapa úprav školních zahrad v přírodním stylu byla ukončena u mateřských škol na Markově v Jarošově, na ulici Husova ve Štěpnicích, na Lomené v Mařaticích a U Mlýna v Míkovicích (více v článku Úpravy školních zahrad v přírodním stylu (I)), nyní se mohou z nových zahrad radovat děti z mateřských škol Štěpnická, Svatováclavská, Komenského a Revoluční (speciální).

 

Projekty byly realizovány opět za podpory EU, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí (dále OPŽP), prioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

 

Každá ze zahrad je pojata v jiném duchu, jejich cíl a smysl však zůstávají stejný: naučit děti přirozenému ekologickému chování, kladnému vztahu k přírodě a ke svému okolí, a to formou poznání či hry.
 

 

Zahrada radosti - MŠ Štěpnická

Štěpnická

Rysem návrhu je zde snaha o maximální využití přírodních materiálů a vytvoření prvků, které rozvíjí základní dovednosti dětí a demonstrují přirozené přírodní pochody. Projekt zahrnuje kompletní návrh úprav zahrady a hřiště mateřské školy, která je pojata v přírodním stylu. Zahrnuje přípravné práce (drobné terénní úpravy), nezbytné ošetření zeleně v řešeném území, opravu stávajícího oplocení, návrh nových herních, vegetačních i společenských prvků, s maximálním využitím přírodních materiálů a zapojením prvků stávajících. 

 

Záměrem plánovaných úprav je vytvořit atraktivní přírodní učebnu uprostřed městské zástavby a budovat tak u dětí přirozeně kladný vztah k přírodě. Na základě projektu vzniká inspirativní prostředí s příležitostmi k volné hře, zahrada, ve které může dítě naslouchat, ochutnat, přivonět, ohmatat, pozorovat - místo, kde se všemi smysly zapojuje do aktivního zkoumání a poznávání přírodních dějů. Nové pojetí zahrady poskytuje mnoho variant, jak využívat čas venku. Využívání zahrady pomůže u dětí rozvíjet a podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i rozvíjet představivost při volné tvořivé hře.

 

Celkové náklady projektu dosáhly výše 1,9 mil. Kč, z toho dotace z OPŽP činila 1,7 mil. Kč. Autorem projektu i dodavatelem stavebních prací se stala FLORSTYL s.r.o.

Zahrada zdraví a radosti - MŠ Svatováclavská

Svatováclavská

Nová zahrada umožní každému dítěti bližší kontakt s přírodou, která je přirozenou součástí života. Nabízí jim prostor pro spontánní aktivity v bezpečném prostředí. Stává se přirozeným a cenným zdrojem poznatků a vědomostí, přirozeným prostředím pro přírodní experimenty, spontánní poznávání a objevování živé i neživé přírody. Děti mohou moci každodenně pozorovat rostliny a uvědomí si tak rozmanitost dalších živých tvorů. Současně si uvědomí nutnost péče o živou přírodu a ochranu životního prostředí. Škola se tímto snaží městským dětem přiblížit přírodu, práci s encyklopediemi, obrazovými materiály... Projekt mění venkovní prostředí školního zařízení na „učebnu pod širým nebem“, která se stává nedílnou součástí výukového plánu mateřské školy se zcela novými prvky v duchu hesla „škola hrou“.


Celkové náklady projektu dosáhly výše 1,6 mil. Kč, z toho dotace z OPŽP činila 1,5 mil. Kč. Autorem projektu je FLORSTYL s.r.o., dodavatelem stavebních prací Ing. Ladislava Nagyová.

 Zahrada v přírodním stylu - MŠ Komenského

Komenského

Vybudování přírodního dětského hřiště a zahrady umožní dětem aktivní poznávání přírodního prostředí, vlivu přírody na člověka a důvodů ochrany životního prostředí.


Pomocí terénních úprav, přírodních prvků a rostlin zde vznikla soustava drobnějších samostatných prostorů, které umožní dětem rozmanitou, nerušenou a samostatnou hru – s pestrou nabídkou pohybových podnětů.

 

Přímé pozorování a aktivní zapojení do činností v zahradě povede děti k hlubokému a osobnímu prožitku. Děti se naučí používat smyslové vnímání, získají jednoduché pracovní návyky a dovednosti při péči o rostliny. Seznámí se se zahradním nářadím, využitím lupy pro pozorování, budou se bezpečně pohybovat a orientovat v přírodním terénu, vyhledávat informace potřebné pro další pozorování. Přímá pozorování umožní dětem rozlišovat a pojmenovat rostliny, stromy, keře i drobné živočichy, se kterými se mohou v zahradě běžně setkat. Děti budou schopné charakterizovat jednotlivá roční období v souvislosti se změnami v zahradě. Dokáží se chovat ohleduplně s ohledem na pozorované živočichy či rostliny, naučí se spolupracovat a využívat dosavadních zkušeností k dalšímu pozorování a poznávání.

 

Celkové náklady projektu dosáhly výše 1,2 mil. Kč, z toho dotace z OPŽP činila 1,1 mil. Kč. Autorem projektu je Erik Přibil, dodavatelem stavebních prací Ing. Ladislava Nagyová.
 

  

Krajinka - MŠ speciální 

Speciální

Mateřskou školu speciální na Revoluční ulici navštěvují děti s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením, s vadami řeči, děti s PAS, s lehkou mozkovou dysfunkcí, poruchou pozornosti, děti se sníženou adaptabilitou a psychickými problémy. Koncepce zahrady je tedy pojata jako jakási zahradní terapie či venkovní rehabilitace. Tato koncepce by měla dětem s různým druhem postižení co nejvíce umožnit začlenění do světa zdravých dětí a co nejvíce obohatit jejich smysly, jejich prožívání a vnímání okolního světa, zejména přírody.

 

Děti by si měly osvojovat vytváření sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou. Posilovat a rozvíjet přirozenou zvídavost, zájem a radost z objevování. Rozvíjet psychickou zdatnost, smyslové vnímání, myšlení, pozornost, paměť, představivost a fantazii. Důležité je zejména udržovat čistotu, umět pečovat o rostliny a podílet se dle svých možností na úpravě okolního prostředí. Pedagogové školky mají tedy jedinečnou možnost pomáhat dětem vytvářet a upevňovat tyto návyky a dovednosti a společně s nimi prožívat „zázraky“ každodenních pozorováni, hledání, sbíráni, obdivování, radování se.

 

Celkové náklady projektu dosáhly výše 1,2 mil. Kč, z toho dotace z OPŽP činila 1,1 mil. Kč. Autorem projektu je Erik Přibil, dodavatelem stavebních prací Ing. Ladislava Nagyová.

Operační program životní prostředí 2