Určení otcovství k dítěti narozenému mimo manželství

4. Základní informace k životní situaci

Za otce dítěte narozeného v době od uzavření manželství a do uplynutí 300 dnů

  • po zániku manželství
  • po prohlášení manželství za neplatné
  • po prohlášení manžela za nezvěstného

SE POVAŽUJE MANŽEL MATKY DÍTĚTE!

Pokud se dítě narodí ženě, která se znovu provdala, otcem dítěte je manžel pozdější, i když neuplynulo 300 dnů (viz. podmínka výše). 

Za otce dítětě narozeného mimo manželství se považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství je k dítěti nenarozenému, je-li již počato.
Souhlasné prohlášení rodičů se činí osobně před matričním úřadem nebo soudem. Nezletilý rodič činí prohlášení vždy před soudem.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Matka a otec dítěte


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Souhlasné prohlášení rodičů se činí osobně před matričním úřadem nebo soudem. Nezletilý rodič činí prohlášení vždy před soudem.
Prohlášení se činí k dítěti nenarozenému, je-li již počato nebo k dítěti již narozenému.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Je nezbytné, aby se rodiče dostavili osobně na matriku Městského úřadu Uherské Hradiště, popř. k soudu, a učinili souhlasné prohlášení.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, popř. soud. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

K souhlasnému prohlášení o určení otcovství je třeba předložit:

  • platné občanské průkazy rodičů (cizinec předkládá cestovní pas, popř. jiný průkaz totožnosti, průkaz povolení k pobytu, vlastní-li jej)
  • rodný list v českém jazyce v případě, že je rodič cizincem
  • rozsudek o rozvodu manželství s nabytím právní moci, je-li matka dítěte rozvedená.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Souhlasné prohlášení o určení otcovství je vytištěno při prohlášení rodičů.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Není stanoven žádný správní poplatek 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Souhlasné prohlášení o určení otcovství je učiněno na počkání.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Manžel může do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít otcovství u soudu. Nejpozději může takto učinit do 6 let od narození dítěte. 

Matka může do 6 měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. 

Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Popřít otcovství může do 6 měsíců ode dne, kdy bylo otcovství určeno. Pokud bylo určení otcovství učiněno před narozením dítěte, neskončí lhůta pro popření otcovství dříve než 6 měsíců po narození dítěte.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů  


26. Kontaktní osoba

Kateřina Moravcová DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Mobil: 739 488 529 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024


28. Popis byl naposledy aktualizován

03.01.2024


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Moravcová, DiS.

T: 572 525 813
M: 739 488 529
E: Katerina.Moravcova@mesto-uh_cz