Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

4. Základní informace k životní situaci
 • Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který se však musí účastnit provozování živnosti v potřebném rozsahu. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti (odbornou způsobilost).
 • Odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (odbornou způsobilost) nebo podnikatel, který je právnickou osobou, a to pro živnosti, které vyžadují splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (odbornou způsobilost). Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího organizační složky podniku umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.
 • Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit obecnímu živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem. Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení odpovědného zástupce nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjektem k oznámení ustanovení nového odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je v případě:

 • Fyzické osoby podnikatele sám podnikatel, popř. osoby zmocněné na základě plné moci,
 • právnické osoby sama právnická osoba, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu, popř. osoby zmocněné na základě plné moci.

Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce může oznámit i sám odpovědný zástupce.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
 • Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit obecnímu živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala.
 • Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti (odbornou způsobilost), musí být k podnikateli ve smluvním vztahu a musí se účastnit provozování živnosti v potřebném rozsahu.
 • Fyzická osoba muže být ustanovena do funkce odpovědného zástupce maximálně pro čtyři podnikatele.
 • Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky.
 • Oznamuje-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 • Oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě. Toto oznámení lze učinit u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen "CRM") a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).
 • Dále je možno podat oznámení o ustanovení odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení lze podat u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrální registrační místo (CRM). 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Na živnostenském odboru Městského úřadu Uherské Hradiště Vaše podání přijme a vyřídí oddělení registrace.
Kontaktní informace:
Městský úřad Uherské Hradiště
Živnostenský odbor
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
tel: 572 525 655

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-uh_cz  

Úřední hodiny:

Po, St 8.00 - 17.00
Út, Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

V případě ustanovení nového odpovědného zástupce:

 • Oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).
 • Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.
 • Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky) či občanem státu mimo Evropskou unii, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců); tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku, jedná-li se o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost (v případě, že podání učiníte u živnostenského odboru Městského úřadu Uherské Hradiště, lze správní poplatek uhradit v hotovosti či bezhotovostně platební kartou současně s podáním žádosti na oddělení registrace).

V případě ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce:

 • Oznámení o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Oznámení se podává zpravidla na změnovém listě, prostřednictvím kterého lze současně učinit podání i vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Formulář lze získat na:

 • jakémkoliv obecním živnostenském úřadě,
 • kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT),
 • příp. je volně dostupný na internetových stránkách Města Uherské Hradiště, nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Formulář ke stažení:

 • změnový list
 • návod na vyplnění změnového listu
 • prohlášení odpovědného zástupce

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 • Správní poplatek je vybírán pouze při vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou. Správní poplatek činí 500,- Kč
 • Předmětem poplatku není schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese. Je-li učiněno současně více poplatných úkonů, vybere správní úřad jen jeden ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek za vydání rozhodnutí při oznámení změny odpovědného zástupce. Nebude-li zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
 • Je-li oznámení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Je-li oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce, nebo oznámení o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
 • Nemá-li oznámení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve oznamovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu.
 • V případě oznámení změn, v jejichž důsledku musí živnostenský úřad rozhodnout (u schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost), řídí se lhůty správním řádem. Lhůta pro vydání rozhodnutí, nestanoví-li správní řád jinak, je 30 dnů, pokud nebylo řízení přerušeno z důvodu odstraňování vad podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce. 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
 • Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce a jeho ustanovení oznámit a v případě koncesované živnosti předložit ke schválení živnostenskému úřadu.
 • To neplatí, je-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno.

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Městského úřadu Uherské Hradiště, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny: epodatelna@mesto-uh_cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Předpisů, 
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů , 
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s druhem provozované živnosti. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 • V případech, ve kterých nedochází k vydání rozhodnutí, se podává písemně vyjádřený nesouhlas s vydaným vyrozuměním o zápisu do živnostenského rejstříku, včetně uvedení důvodu tohoto nesouhlasu. Nesouhlas lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.
 • V případech, kdy živnostenský úřad vydává rozhodnutí, tak jediným řádným opravným prostředkem je odvolání. Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 • Odvolacím orgánem živnostenského odboru Městského úřadu Uherské Hradiště je Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti je posuzováno jako jiný správní delikt, jehož následkem je uložení pokuty. V případě neustanovení odpovědného zástupce pro provozování živnosti, je-li k tomu podnikatel povinen, může mít za následek pozastavení provozování živnosti. 


21. Nejčastější dotazy

Může odpovědný zástupce sám oznámit živnostenskému úřadu ukončení své funkce?
Ano, ale musí současně živnostenskému úřadu prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 
 • Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR
 • Ohlášení živnosti řemeslné fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR
 • Ohlášení živnosti řemeslné právnickou osobou se sídlem na území ČR
 • Ohlášení živnosti vázané fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR
 • Ohlášení živnosti vázané právnickou osobou se sídlem na území ČR
 • Ohlášení živnosti volné fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR
 • Ohlášení živnosti volné právnickou osobou se sídlem na území ČR
 • Oznámení o zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení přerušení / znovuzahájení provozování živnosti
 • Oznámení změn v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
 • Zrušení živnostenského oprávnění
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 • Podání odvolání

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, Živnostenský odbor 


26. Kontaktní osoba

Kamila Machová, tel. 572 525 647, email: kamila.machova@mesto-uh_cz   


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2015 


28. Popis byl naposledy aktualizován

25. 5. 2018 


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Živnostenský odbor
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Miroslava Voltemarová

T: 572 525 645
M: 721 564 335
E: Miroslava.Voltemarova@mesto-uh_cz