Útvar interního auditu

Kontakty útvaru

Adresa
Určený zástupce
Zaměstnanci zařazení v útvaru

Činnosti úvaru

 • ověřuje, zda údaje, vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření (finanční audit),
 • prověřuje a hodnotí systém zajištění příjmů, včetně vymáhání pohledávek, financování činnosti města a zajištění správy veřejných prostředků (audit systémů),
 • zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací, i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému (audit výkonu),
 • dohlíží na dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky,
 • dohlíží na dodržování vnitřních předpisů a usnesení orgánů veřejné správy při hospodaření s veřejnými prostředky,
 • koordinuje práce na uplatňování metod kvality ve veřejné správě (CAF, benchmarking),
 • dohlíží na zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem, nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání nebo trestnou činností,
 • dohlíží na to, zda řídící kontrola včas a spolehlivě informuje přímé nadřízené o nakládání s prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti města jako orgánu veřejné správy,
 • dohlíží na hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy,
 • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu,
 • předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů,
 • sleduje a vyhodnocuje výsledky finanční kontroly stanovené orgánem veřejné správy a při zjištění nedostatků neprodleně přijímá konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny,
 • zajišťuje konzultační činnosti a metodickou činnost v oblasti kontroly,
 • prověřuje účinnost vnitřního kontrolního systému,
 • prověřuje minimálně jednou ročně vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací zřizovaných městem,
 • zastupuje město při jednání se smluvním auditorem v případech, kdy není nutné jednání se statutárním zástupcem,
 • koordinuje práce na přezkumu hospodaření města.

Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů obsahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a další předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany údajů.

K základním úkolům pověřence patří zejména:

 • poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech v oblasti ochrany údajů;
 • monitorování souladu zpracování údajů s tímto nařízením, dalšími předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně školení pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
 • poskytování poradenství při posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů;
 • spolupráce s dozorovým úřadem;
 • působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad.

 

Ochrana osobních údajů (GDPR) - město Uherské Hradiště