Uzavírka komunikace

4. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Splnění všech požadovaných náležitostí.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu – odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh.Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště, Protzkarova 33, Uherské Hradiště, Ing. Josef Hanáček, telefonní číslo: 572 525 570, Ing. Dana Zapletalová, telefonní číslo: 572 525 551


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žádost je k dispozici na odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště a na webových stránkách města. Doklady, potřebné k vyřízení, jsou uvedeny na tiskopisu žádosti.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost je k dispozici na odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště a na webových stránkách města. Doklady, potřebné k vyřízení, jsou uvedeny na tiskopisu žádosti.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Za vydání povolení k provedení uzavírky se správní poplatek nevybírá.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní úřad rozhodne do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

epodatelna@mesto-uh_cz - podání je možno učinit písemně v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání. Doklady, které jsou stanoveny jako náležitosti podání, je nutno nejpozději do 5 dnů doložit.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Podle § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Právnická osoba:

Fyzická osoba:


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí


26. Kontaktní osoba 

Ing. Josef Hanáček, tel.  572 525 570, email: josef.hanacek@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

3. 4. 2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 7. 2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu