Uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci

Městský úřad Uherské Hradiště vyřizuje žádosti snoubenců o občanský sňatek nebo církevní sňatek ve správním obvodu města Uherské Hradiště, tj. v Uherském Hradišti a částech Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady a Míkovice a v obcích Podolí a Popovice.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Snoubenci


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.
Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti 2 svědků.
Uzavřou-li snoubenci občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky a uzavřou-li snoubenci církevní sňatek, nelze následně uzavřít sňatek občanský.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

O provedení sňatečného obřadu požádají snoubenci matriku, v jejímž správním obvodu má být manželství uzavřeno, a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Občan ČR s trvalým pobytem v ČR (doklady je nutné předložit nejpozději měsíc před sňatkem)

 • průkaz totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (postačí občanský průkaz pokud tyto údaje obsahuje)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • úmrtní list zemřelého manžela či partnera  

Občan ČR s trvalým pobytem v cizině (doklady je nutné předložit nejpozději měsíc před sňatkem)

 • doklady jako občan s trvalým pobytem v ČR nebo jim odpovídající doklady, pokud jsou cizím státem vydávány
 • výpis z evidence obyvatel o místu pobytu a osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt (pokud jsou tímto státem vydávány) 

Cizinec (doklady je nutno předložit nejpozději dva měsíce před sňatkem)

 • průkaz totožnosti (cestovní pas, popř. průkaz o povolení pobytu na území České republiky s fotografií)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (postačí průkaz totožnosti, pokud je v něm tato informace uvedena)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství - nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu (pokud je cizím státem vydáváno)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • úmrtní list zemřelého manžela či úmrtní list zemřelého partnera (není třeba pokud je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství) 

Potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území ČR (to neplatí pro občany EU, občany smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jejich rodinné příslušníky). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

1. Občanský sňatek

Dotazník k uzavření manželství (včetně požadovaných dokladů)

Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě
Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňují se sňatečné obřady na místě k tomu určeném - u Městského úřadu Uherské Hradiště je jako místo pro konání sňatečných obřadů určena obřadní síň.

V případě, že chtějí snoubenci uzavřít manželství mimo obřadní síň, je třeba, aby místo uzavření manželství bylo nejdříve schváleno. V tomto případě je nezbytné požádat o schválení jiného vhodného místa sňatečného obřadu. Žádost musí být písemná a musí obsahovat označení snoubenců, datum, hodinu a místo uzavření manželství, včetně uvedení důvodu a kontaktu na snoubence. Žádost musí být snoubenci podepsána a zaslána na matriční úřad Uherské Hradiště. (Lze využít formulář zveřejněný na webových stránkách města)  

Žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu
Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňují se sňatečné obřady v předem schválených termínech - schválené termíny pro konání sňatečných obřadů v Uherském Hradišti jsou k dispozici na matrice v Uherském Hradišti nebo na webových stránkách města (Městský úřad/Životní situace).

V případě, že chtějí snoubenci uzavřít manželství mimo schválený termín pro konání sňatečných obřadů, je třeba, aby byl termín konání nejdříve schválen. V tomto případě je nezbytné požádat o schválení mimořádného termínu sňatečného obřadu. Žádost musí být písemná a musí obsahovat označení snoubenců, datum, hodinu a přesné místo uzavření manželství, včetně uvedení důvodu a kontaktu na snoubence. Žádost musí být snoubenci podepsána a zaslána na matriční úřad Uherské Hradiště. (Lze využít formulář zveřejněný na webových stránkách města)   

2. církevní Sňatek 

Jedná-li se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

Dotazník k uzavření manželství (včetně požadovaných dokladů)

Osvědčení k církevnímu sňatku

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení potvrzuje, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než 6 měsíců.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Za uzavření manželství ve stanovených termínech (Vyhlášení termíny sňatečných obřadů) a v obřadní síni Města Uherské Hradiště není stanoven žádný správní poplatek.
Za uzavření manželství mimo stanovenou dobu je stanoven správní poplatek ve výši 3.000 Kč. 
Za uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě správního obvodu matričního úřadu Uherské Hradiště je stanoven správní poplatek ve výši 3.000 Kč.
Za uzavření manželství mimo stanovenou dobu a současně na kterémkoli vhodném místě správního obvodu matričního úřadu Uherské Hradiště je stanoven správní poplatek 3.000 Kč  (od tohoto správního poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené).

Za přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem (Podolí, Popovice), není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce je stanoven správní poplatek 1.000 Kč.

Za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku je stanoven správní poplatek 500 Kč.


Za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR je stanoven správní poplatek 5.000 Kč.
Za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR je stanoven správní poplatek 3.000 Kč.

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500 Kč. 
Vystavení prvního oddacího listu je od správního poplatku osvobozeno.

Za vydání každého dalšího oddacího listu (tj. druhopisu oddacího listu) je stanoven správní poplatek 300 Kč 

Správní poplatky se hradí na matrice. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Oddací list je vystaven do 30 dnů ode dne uzavření manželství. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Svědci, kteří jsou v den konání sňatečního obřadu ztotožněni dle občanského průkazu, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu, atd.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Sjednat termín a místo sňatečného obřadu je třeba na matrice Uherské Hradiště.  


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Pokud snoubenec, popř. snoubenci, nemluví nebo nerozumí česky a nebo je neslyšící nebo němý, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze v těchto případech prohlášení o uzavření manželství učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

Upozornění: do budov Městského úřadu Uherské Hradiště je psům vstup zakázán.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (sňatek v cizině) / Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství

 • vydává se na žádost občana nebo bezdomovce, který má povolen pobyt na území ČR
 • vydává se podle míst trvalého pobytu, popř. podle posledního trvalého pobytu v ČR před odchodem do ciziny a pokud pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1
 • pokud je žádáno prostřednictvím zmocněnce, musí být podpis žadatele na písemné plné moci úředně ověřen
 • platnost vysvědčení je 6 měsíců ode dne jeho vydání

Žadatel vyplní žádost a předloží:

 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu cizince
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel v cizině
 • popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela; pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera

Za vydání vysvědčení je stanoven správní poplatek 500 Kč.


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Kateřina Moravcová DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Mobil: 739 488 529 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024


28. Popis byl naposledy aktualizován

29.12.2023


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Moravcová, DiS.

T: 572 525 813
M: 739 488 529
E: Katerina.Moravcova@mesto-uh_cz