Babice

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Opatření obecné povahy

Územní plán Babice, ve znění Změny č. 1

Úplné znění Územního plánu Babice po nabytí účinnosti Změny č. 1

Textová část

Grafická část

Doplňkové výkresy grafické části Odůvodnění ÚP

Tyto výkresy nejsou součástí úplného znění.


Zpráva o uplatňování Územního plánu Babice

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Změna č. 1 Územního plánu Babice

Změna č. 1 Územního plánu Babice - hlavní výkres Změna č. 1 Územního plánu Babice byla vydána Zastupitelstvem obce Babice dne 19.09.2023 a je účinná od 19.12.2023.

 

Územní plán Babice

Územní plán Babice - hlavní výkres Kompletní dokumentace Územního plánu Babice, účinného od 08.03.2011.

 

Územní studie

Babice - územní studie ÚS 2 Územní studie pořízené v souladu s ust. § 30 stavebního zákona, v platném znění, které jsou vedené v "Evidenci územně plánovací činnosti v ČR". Tyto územní studie slouží především jako neopominutelný podklad pro rozhodování v území, případně mohou být také podkladem pro změnu územního plánu.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Pavlína Dúbravová

T: 572 525 247
E: Pavlina.Dubravova@mesto-uh_cz