Boršice

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Opatření obecné povahy

Územní plán Boršice, ve znění Změny č. 1

Úplné znění Územního plánu Boršice po Změně č. 1

Textová část

Grafická část

Doplňkové výkresy grafické části Odůvodnění ÚP

Tyto výkresy nejsou součástí úplného znění.

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Boršice

Změna č. 1 Územního plánu Boršice

Boršice - Změna č. 1 územního plánu Změna č. 1 Územního plánu Boršice byla vydána Zastupitelstvem obce Boršice dne 21.02.2023 a je účinná od 09.03.2023.

 

Územní plán Boršice

Boršice - hlavní výkres územního plánu Kompletní dokumentace Územního plánu Boršice, účinného od 08.12.2016.

 

Územní studie

Boršice - územní studie Územní studie pořízené v souladu s ust. § 30 stavebního zákona, v platném znění, které jsou vedené v "Evidenci územně plánovací činnosti v ČR". Tyto územní studie slouží především jako neopominutelný podklad pro rozhodování v území, případně mohou být také podkladem pro změnu územního plánu.