Břestek

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Opatření obecné povahy

Územní plán Břestek, ve znění Změny č. 2

Úplné znění Územního plánu Břestek po nabytí účinnosti Změny č. 2

Textová část

Grafická část

Doplňkové výkresy grafické části Odůvodnění ÚP

Tyto výkresy nejsou součástí úplného znění.

Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Zpráva o uplatňování Územního plánu Břestek

Změna č. 2 Územního plánu Břestek

Změna č. 2 Územního plánu Břestek - hlavní výkres Změna č. 2 Územního plánu Břestek byla vydána Zastupitelstvem obce Břestek dne 18.10.2023 a je účinná od 10.11.2023.

 

Změna č. 1 Územního plánu Břestek

Změna č. 1 Územního plánu Břestek - hlavní výkres Změna č. 1 Územního plánu Břestek byla vydána Zastupitelstvem obce Břestek dne 24.09.2012 a je účinná od 11.10.2012.

 

Územní plán Břestek

Územní plán Břestek - hlavní výkres Kompletní dokumentace Územního plánu Břestek, účinného od 09.09.2009.

 

Územní studie

Břestek - územní studie Záhumní Územní studie pořízené v souladu s ust. § 30 stavebního zákona, v platném znění, které jsou vedené v "Evidenci územně plánovací činnosti v ČR". Tyto územní studie slouží především jako neopominutelný podklad pro rozhodování v území, případně mohou být také podkladem pro změnu územního plánu.