Hluk

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů 

Opatření obecné povahy

Územní plán Hluk, ve znění Změny č. 1

Úplné znění Územního plánu Hluk po vydání Změny č. 1

Textová část
Grafická část
Grafická část Odůvodnění

Doplňkové výkresy grafické části Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Hluk (nejsou součástí úplného znění)

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

 Zpráva o uplatňování ÚP Hluk

Změna č. 1 Územního plánu Hluk

hluk_Z1_thumbnail.PNG Změna č. 1 Územního plánu Hluk byla vydána Zastupitelstvem města Hluk dne 15.09.2021 a je účinná od 15.10.2021.

 

Územní plán Hluk

hluk_UP_thumbnail.PNG Kompletní dokumentace Územního plánu Hluk, účinného od 24.11.2011. Součástí jsou také zpracované dokumentace vyhodnocení vlivu na evropsky významnou lokalitu (NATURA 2000) a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (SEA).

 

Územní studie

hluk_US_thumbnail.jpg Územní studie pořízené v souladu s ust. § 30 stavebního zákona, v platném znění, které jsou vedené v "Evidenci územně plánovací činnosti v ČR". Tyto územní studie slouží především jako neopominutelný podklad pro rozhodování v území, případně mohou být také podkladem pro změnu územního plánu.