Kunovice

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů 

Opatření obecné povahy

Územní plán Kunovice, ve znění Změny č. 1

Úplné znění Územního plánu Kunovice po Změně č. 1

Textová část

Grafická část

Doplňkové výkresy grafické části Odůvodnění ÚP (nejsou součástí úplného znění)

Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kunovice

Změna č. 1 Územního plánu Kunovice

Změna č. 1 Územního plánu Kunovice (2022) Změna č. 1 Územního plánu Kunovice byla vydána Zastupitelstvem města Kunovice dne 22.09.2022 a je účinná od 05.11.2022.

 

Územní plán Kunovice

Územní plán Kunovice (2016) Kompletní dokumentace Územního plánu Kunovice, účinného od 26.04.2016.

 

Územní studie

územní studie Územní studie pořízené v souladu s ust. § 30 stavebního zákona, v platném znění, které jsou vedené v "Evidenci územně plánovací činnosti v ČR". Tyto územní studie slouží především jako neopominutelný podklad pro rozhodování v území, případně mohou být také podkladem pro změnu územního plánu.