Mistřice

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Opatření obecné povahy

Územní plán Mistřice, ve znění Změny č. 1

Úplné znění Územního plánu Mistřice po vydání Změny č. 1

Textová část

Grafická část

 Zpráva o uplatňování ÚP Mistřice

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

 

Změna č. 1 Územního plánu Mistřice

Změna č. 1 Územního plánu Mistřice Změna č. 1 Územního plánu Mistřice byla vydána Zastupitelstvem obce Mistřice dne 06.06.2022 a je účinná od 07.07.2022.

 

Územní plán Mistřice

Mistřice územní plán Kompletní dokumentace Územního plánu Mistřice, účinného od 26.05.2011.

 

Územní studie

Mistřice plán Územní studie pořízené v souladu s ust. § 30 stavebního zákona, v platném znění, které jsou vedené v "Evidenci územně plánovací činnosti v ČR". Tyto územní studie slouží především jako neopominutelný podklad pro rozhodování v území, případně mohou být také podkladem pro změnu územního plánu.