Územní studie

Územní studie navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území jako veřejné infrastruktury nebo územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Územní studie jako podklad pro rozhodování v území

  • ÚS 5 - Polyfunkční zóna Jaktáře

 Územní studie jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace