Územní studie jako podklad pro rozhodování v území

ÚS rozhodování v území Územní studie, které slouží jako neopomenutelný podklad pro rozhodování o změnách v území a jsou vedené v "Evidenci územně plánovací činnosti v ČR", které vede Ústav územního rozvoje (ÚÚR).

Územní studie jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup a jsou uloženy na místech

  1. u pořizovatele: Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
  2. u obecného stavebního úřadu: Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování , stavebního řádu a památkové péče
  3. na obci: Město Uherské Hradiště, Útvar městského architekta
  4. u krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování


Oznámení o zveřejnění údajů

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jaroslav Vávra

T: 572 525 252
M: 733 696 921
E: Jaroslav.Vavra@mesto-uh_cz